Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 213


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 213. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Mở đầu bài học, trong phần đàm thoại sắp tới, ta nghe mẩu điện đàm giữa ông Blake và ông Epstein. Mr. Epstein’s new company is interested in Mr. Blake’s robots=hãng mới của ông Blake lưu ý đến người máy rô-bô của hãng ông Blake. Reason=lý do. The reason I’m calling you is…sở dĩ tôi gọi ông là vì…Similar to=tương tự với, giống như…Keep me informed=báo cho tôi biết tin mới. Keep me informed of new developments…xin báo cho tôi biết những phát triển mới…Ðể ý trong câu: Thật là tin vui…That’s great news, vì news (tin tức) ở số ít nên động từ ở số ít. Muốn nói nhiều tin tức, ta dùng much, a lot of, hay lots of news. Hôm nay báo không có nhiều tin mới lạ: There’s not much news on today’s paper. The latest news.=tin sốt dẻo. I’ve got news for you!=tôi xin báo cho bạn biết (thường là không vui, hay người nghe không thích). Thí dụ: You think you’re so smart, but I’ve got news for you. You don’t know anything! Newspaper=tờ báo. News agency=hãng thông tấn; newsman, newswoman, newspaperman, newspaperwoman=ký giả, nhà báo. A newsmaker=nhân vật quan trọng. The press=báo chí. Newsworthy=đáng đăng lên báo. There’s a good chance that…It’s likely that…rất có thể, nhiều hy vọng. (Trái nghĩa: There’s no chance that...It’s unlikely that…không thể xảy ra. There’s a small chance that…There’s a mathematical chance that… ít hy vọng chuyện có thể xảy ra.)

Cut 1

Dialog: FIB Dialog, Phone Conversation between Blake and Epstein

Larry: Dialog

Mr. Epstein’s new company is interested in Mr. Blake’s robots.

phone call

Epstein: Last week I was offered a position at Data Systems, Inc.

Blake: Well, congratulations!

Epstein: Thanks. But the reason I’m calling you is that I’ll be working on a new project.

It’s very similar to the one I was working on before.

In fact, there’s a good chance that we’ll be interested in your technology.

Blake: Well, that’s great news.

I’ll be looking forward to hearing from you.

Epstein: If you could keep me informed of any new developments, I’d really appreciate it.

Blake: I’ll certainly do that.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Variations sắp tới, ta học cách nói cùng một ý bằng hai cách. Như dùng chữ the reason is và because…lý do là…There’s a good chance that… và It’s very likely that…rất có thể là…Keep me informed và Let me know: xin báo cho tôi biết.

Cut 2


Language Focus: Listen and Repeat: Variations

Larry: Variations.

Listen to these variations.

Eliz: The reason I’m calling you is...

Larry: I’m calling you because...

(pause)

Eliz: There’s a good chance that...

Larry: It’s very likely that...

(pause)

Eliz: If you could keep me informed of any new developments...

Larry: If you could let me know about any new developments....

(pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe Elizabeth hỏi ông Mike Epstein về chuyện hãng ông có thể sẽ mua người máy tự động rô-bô của hãng ông Charles Blake. Work together=cộng tác, làm chung, do business together=buôn bán với nhau. Take the time=dành thì giờ ra. Thank you for taking the time to talk with us.=cám ơn ông đã để thì giờ ra nói chuyện với chúng tôi. I felt I can trust Charles=tôi thấy có thể tin cậy ông Charles Blake.

Cut 3

Interview: Epstein

Larry: Interview

Eliz: So you and Mr. Blake may work together after all.

Epstein: Yes. My new company is very interested in Mr. Blake’s robots.

I think we may be able to do business together.

I was always impressed by their technology, and I felt I could trust Charles.

Eliz: Well, Mr. Epstein, thank you for taking the time to talk with us.

Epstein: Any time, Elizabeth.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, để kiểm chứng điều đã học, quí vị nghe một câu hỏi, sau đó nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Rồi sau khi nghe lại câu hỏi, quí vị trả lời bằng tiếng Anh, và sau khi nghe câu trả lời đúng quí vị lập lại. One=tiếng pronoun thay cho một tiếng đã dùng trước để khỏi lập lại. Thí dụ: But the reason I’m calling you is that I’ll be working on a new project. It’s very similar to the one (=the project) I was working on before.=Lý do tôi gọi cho ông là vì tôi sắp bắt tay vào một dự án mới. Dự án này giống như dự án tôi đã làm ngày trước.

Cut 4

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions.

Listen to the question, then listen to the dialog.

Eliz: What does Mr. Epstein mean when he says “your technology?”

(short pause)

Epstein: Thanks. But the reason I’m calling you is that I’ll be working on a new project.

It’s very similar to the one I was working on before.

In fact, there’s a good chance that we’ll be interested in your technology.

Blake: Well, that’s great news. I’ll be looking forward to hearing from you.

Eliz: What does Mr. Epstein mean when he says “your technology?”

(ding)
(pause for answer)

Eliz: He means the industrial robots designed and manufactured by Mr. Blake’s company. [Ông có ý nói là những người máy kỹ nghệ rô-bô do hãng của ông Blake vẽ kiểu và chế tạo.]

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn này ta nghe một đề tài rất lý thú. Ðó là tài sản trí tuệ, intellectual property.
Intellectual property is something that someone has invented or has the right to make, or sell, especially something that is protected by a patent, a trade-mark, or copyright.=tài sản trí tuệ là một sáng tạo hay sáng kiến hay phát minh của một người, hay của một nhóm người hay công ty, được bảo vệ bởi bằng sáng chế, nhãn hiệu hay thương hiệu cầu chứng, hay bản quyền hay tác quyền. To create=tạo nên. Confidentiality=sự giữ kín. Confidentiality agreement=thỏa thuận giữ kín giữa công ty và nhân viên làm cho công ty. A company owns its intellectual property=công ty làm chủ tài sản trí tuệ của công ty đó. Value=giá trị. Valuable experience=kinh nghiệm quí giá. If you leave the company, you can’t use those ideas at your new company.=nếu bạn thôi không làm cho một công ty, bạn không được quyền dùng những ý này ở công ty mới. High-tech industries=những công nghiệp có những máy móc trang bị công nghệ (kỹ thuật) cao, như máy điện tử hay rô-bô.

To steal/stole/stolen=ăn cắp. Intellectual property is a big problem in high-tech industries like computer software.=Tài sản trí tuệ là một vấn đề quan trọng trong những công nghiệp áp dụng công nghệ cao như phần mềm của máy điện tử. That makes sense=điều ấy hữu lý. How can a company protect its intellectual property? Một công ty làm cách nào để bảo vệ tài sản trí tuệ của hãng? One way is to require all employees to sign a confidentiality agreement.=một cách là bắt buộc tất cả những nhân viên của hãng ký giấy thỏa thuận giữ mật. A confidentiality agreement says that you can’t use any secret information after you leave the company.=Thỏa thuận giữ mật nói rằng bạn không được dùng bất cứ tin tức mật nào sau khi bạn dời công ty đó.

Cut 5

Culture Tips: Intellectual Property (tài sản trí tuệ)

Larry: Culture Tips

This Culture Tip answers the question: “What is intellectual property?”

Intellectual property means the ideas and information that are created by the company. Tài sản trí tuệ nghĩa là những ý tưởng hay tin tức do hãng nghĩ ra.

A confidentiality agreement says that you can’t use any secret information after you leave the company. Thỏa thuận giữ mật nói rằng bạn không được dùng bất cứ tin tức mật nào sau khi thôi không làm cho hãng nữa.

Eliz: Today’s e-mail question is “What is intellectual property ... and why are American companies so concerned about protecting their intellectual property?”

Gary: Well, let’s begin with a definition.

Intellectual property means the ideas and information that are created by a company.

A company owns its intellectual property.

It has value, just like a computer or a desk.

When you leave a company, you can’t take your computer or your desk with you.

Eliz No, you can’t. That’s stealing.

Gary: Well, ideas can belong to a company. [belong to=thuộc về]

And if you leave the company, you can’t use those ideas at your new company.

Eliz: Is this a big problem?

Gary: Well, it’s a big problem in high-tech industries like computer software.

Let’s say you work for a company that makes computer games.

Then you leave that company and go to another company that also makes computer games.

You have a lot of knowledge that belongs to your first company.

That’s intellectual property.

Eliz: So how can a company protect its intellectual property?

Gary: One way is to require all employees to sign a confidentiality agreement.

A confidentiality agreement says that you can’t use any secret information after you leave the company.

Eliz: That makes sense.

Thanks for today’s tips, Gary.

Let’s take a short break.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 213 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG