Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 211


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 211. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu: “He Moved to Los Angeles,” Ông ta dọn về thành phố Los Angeles. Bài hôm nay cũng dạy ta cách nói về những nơi mình đã ở. This program will teach you how to talk about places where you have lived.

Trong phần đầu, Max đang đọc cuốn tiểu sử đến đoạn về những năm sau trong đời của nhà khoa học Albert Einstein. Max is reading about the later years of Einstein’s life. Jewish=thuộc về đạo Do Thái. A Jew=người theo đạo Do Thái (Judaism), người Do Thái, [tiếng Do Thái: Hebrew]. In 1933, Hitler came into power in Germany.=Năm 1933, Hitler nắm quyền ở Ðức. Einstein was Jewish, so he was not safe in Germany.=Einstein theo đạo Do Thái, nên ông không an toàn ở Ðức. He became an American citizen in 1941.= Ông trở thành công dân Mỹ năm 1941. Học thêm về ba chữ safe/safety/safely. Is the water from the tap safe to drink?=nước máy (trong vòi) uống được không? Safety=sự an toàn. Put on the seat belt for your own safety.=xin khóa giây nịt chỗ ngồi cho an toàn. Better safe than sorry=cẩn thận thì sau khỏi lo, cẩn tắc vô ưu. Drive safely=xin lái xe cẩn thận. Ta cũng nghe chuyện Maria Alvarez làm quản lý tiệm bán quần áo. Maria Alvarez is the manager of a clothing store. Học về chữ manage. To manage=quản trị, điều khiển; Maria Alvarez manages a staff of 5 persons. Maria Alvarez điều khiển một ban điều hành gồm 5 nhân viên. The teacher could not manage such a huge class.=giáo viên không giữ được trật tự vì lớp học quá đông. Management=ban quản đốc. The company management and the union could not come to an agreement.=ban quản đốc công ty và đại diện công nhân chưa đi đến thỏa thuận. They had to close the factory because of bad management.=Họ phải đóng xưởng máy vì quản trị dở. Her parents came from Mexico=cha mẹ cô gốc ở Mexico.

Cut 1

NDE Opening

MUSIC

Max (voice-over): Hi, I’m Max.

Kathy (voice-over): Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy (voice-over): Welcome to New Dynamic English!

MUSIC

Larry: New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Today’s unit is “He Moved to Los Angeles.”

This program will teach you how to talk about the places where you have lived.

Max is reading about the later years of Einstein’s life.

• Jewish thuộc về đạo Do Thái
• safe an toàn

Did Einstein ever return to Germany after he moved to the U.S.? Einstein có về Ðức sau khi sang Mỹ không?

He never returned to Germany. Ông không trở về Ðức nữa.

In 1933, Hitler came to power in Germany. Năm 1933, Hitler lên nắm quyền ở Ðức.

MUSIC

Kathy: Hi, Max.

Max: Hi, Kathy.

Kathy: I have a question about Einstein.

Max: Sure, what is it?

Kathy: Did Einstein ever return to Germany, after he moved to the US?

Max: No, he didn’t. He never returned to Germany.

Kathy: Why not?

Max: In 1933, Hitler came to power in Germany.

Einstein was Jewish, so he was not safe in Germany.

Kathy: So he stayed in the U.S.

Max: Yes. From 1933 until his death, Einstein lived in the United States.

Kathy: Did he become an American citizen?

Max: Yes, he did. In 1941 he became an American citizen.

Kathy: Well... it’s time to meet today’s guest.

Max: Who’s our guest today?

Kathy: It’s Maria Alvarez .

Max: Maria, she manages a clothing store... in San Jose, California, right?

Kathy: Yes. Her parents come from Mexico.

And today she’s going to tell us more about her parents.

Max: Great!

Kathy: We’ll talk with Maria after a short break.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, quí vị nghe rồi lập lại.

Cut 2


Language Focus. Einstein never returned to Germany.

Larry: Listen and repeat.

Max: Einstein never returned to Germany.

(pause for repeat)

Max: From 1933 until his death, he lived in the United States.

(pause for repeat)

Max: In 1941 he became an American citizen.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, ta nghe Maria Alvarez kể chuyện cha mẹ cô sang Mỹ từ Mexico. She was born in the United States.=cô Maria sinh ở Mỹ. To bear/bore/born.=mang, sinh, chịu đựng. I was born and raised on a farm.=tôi sinh trưởng và lớn lên ở một nông trại. Thành ngữ: To be born with a silver spoon in one’s mouth.=to be born rich, sinh trong gia đình giầu có, có đặc quyền. She may have a lot of money, but she earned every penny herself. She wasn’t born with a silver spoon in her mouth.=Bà ấy giầu nhưng tiền là do công sức bà kiếm được. Bà không sinh trong một nhà giầu có, nhiều đặc quyền. Phân biệt với “borne” (carried by): air-borne, water-borne=trên không khí, trong nước. All the planes have been air-borne.=tất cả các phi cơ đều cất cánh rồi. Flu is an air-borne illness.=bệnh cúm truyền qua không khí. Blood-borne disease=bịnh truyền qua máu. Nhận xét: San Jose: tên thành phố thuộc bang California ở phía nam San Francisco, đọc là /xen hô-zê/

Cut 3

Interview. Maria Alvarez : My parents moved to San Jose.

Larry: Interview

Maria’s parents moved to Los Angeles in the 1950s.=cha mẹ cô Maria Alvarez dọn sang thành phố Los Angeles trong thập niên 1950s. 1950s đọc là nineteen-fifties, chỉ những năm từ 1950 đến hết 1959.

Kathy: Our guest today is Maria Alvarez .

Hello, Maria,

Maria: Hi, Kathy.

Kathy: Maria, you live in San Jose, don’t you?

Maria: Yes, San Jose, California.

My parents moved to San Jose when I was very young.

Kathy: Where were you born?

Maria: I was born in Los Angeles... Los Angeles, California.

My father moved to Los Angeles in 1952.

And my mother moved there in 1955.

Kathy: Did your mother and father meet in Los Angeles?

Maria: Yes, they did.

They met each other in ... 1956, I think.

And they got married in 1957.

Kathy: When did your family move to San Jose?

Maria: We moved there in 1962, two years after I was born.

Kathy: Our guest is Maria Alvarez. We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation
Trong phần tới, quí vị nghe rồi lập lại. Tập dùng câu Where were you born? I was born in____.

Cut 4


Language Focus. Where was Maria born?

Larry: Listen and repeat.

Max: Where was Maria born?

(pause for repeat)

Max: She was born in Los Angeles.

(pause for repeat)


Max: Did Maria’s parents meet in Los Angeles?

(pause for repeat)

Max: Yes, they did. They met in Los Angeles in 1956.

(pause for repeat)

Max: When did her parents get married?

(pause for repeat)

Max: They got married in 1957.

(pause for repeat)

Max: When did Maria’s family move to San Jose?

(pause for repeat)

Max: They moved there in 1962.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, ta nghe Maria kể chuyện cha mẹ cô trước ở Mê hi cô (Mexico), sau dời sang Los Angeles. Maria’s father was born in a small village in Mexico.=cha cô Maria sinh ở một làng nhỏ ở Mexico. Her father was born a in small village, but his family moved to Mexico City in 1943.=cha cô sinh ở một làng nhỏ, nhưng gia đình ông dọn đến thành phố Mexico City (thủ đô của Mexico) năm 1941. They moved to the United States to get better jobs.=họ dời sang Mỹ để kiếm việc làm tốt hơn. Her father worked in a factory in Los Angeles.=cha cô làm trong một xưởng máy ở Los Angeles. Her mother worked in a hotel.=mẹ cô làm ở một khách sạn. Every month they sent money to their parents in Mexico.=tháng tháng họ gửi tiền về cho cha mẹ ở Mexico. They sound like wonderful people=they seem to be very good people.=Cha mẹ cô thật là người tử tế.

Cut 5


Interview 2. Maria Alvarez : My father lived in Mexico City.

Larry: Interview

Maria’s father was born in a small village in Mexico.

Her mother grew up in Mexico City.

• a village=làng
• a factory=xưởng máy.

Kathy: Our guest today is Maria Alvarez.

Maria manages a clothing store in San Jose, California.

We’re talking about her parents.

Maria, where did your parents live before they moved to California?

Maria: My father lived in Mexico City.

He was born in a small village, but his family moved to Mexico City in 1943.

My mother was born in Mexico City, and she grew up there.

Kathy: Why did your parents move to the United States?

Maria: They moved to the U.S. to get better jobs.

My father worked in a factory in Los Angeles.

And my mother worked in a hotel.

Every month they sent money to their parents in Mexico City.

Kathy: They sound like wonderful people. [Cha mẹ cô có vẻ là người thật tử tế.]

Thank you for being our guest today, Maria.

Maria: Thank you, Kathy. It’s been a pleasure.

Kathy: Let’s take a short break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần cuối bài học, quí vị nghe một câu rồi trả lời bằng tiếng Anh căn cứ vào những đoạn đã học. Nhớ là khi trả lời sinh ở đâu, ta dùng động từ “be born in” ở thì quá khứ. To grow up=lớn lên. To grow/grew/grown.

Cut 6


Language Focus. Listen and answer.

Larry: Listen and answer.

Listen for the bell, then say your answer.

Max: Was Maria’s father born in Mexico City?

(ding)
(pause for answer)

Max: No, he wasn’t. He was born in a small village.

(short pause)

Max: Maria’s mother grew up in Mexico, didn’t she?

(ding)
(pause for answer)

Max: Yes, she did. She grew up in Mexico City.

(short pause)

Max: Where did Maria’s father work when he moved to Los Angeles?

(ding)
(pause for answer)

Max: He worked in a factory.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 211 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG