Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 207


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 207. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu “I was a carpenter,” tôi làm thợ mộc. Hôm nay ta học cách nói về kinh nghiệm làm việc của mình khi vào phỏng vấn tìm viêc. This program will teach you how to talk about your job experience. Tương tự với job experience có chữ work history. A paper=bài khảo cứu. A scientific paper=bài khảo cứu khoa học. A professor=giáo sư đại học. Clerk=thư ký, nhân viên văn phòng. Einstein was a clerk in a government office in Switzerland=Einstein làm nhân viên văn phòng trong một công sở ở Thụy Sĩ. Chữ clerk có nhiều nghĩa. A law clerk=luật sư phụ tá hay tập sự trong văn phòng một luật sư hay thẩm phán, chánh án. Ðộng từ to clerk=làm phụ tá dưới quyền một ông hay bà chánh án. Professor Ðinh Việt clerked for Justice Sandra Day O’Connor in his early career.=giáo sư Ðinh Việt làm luật sư phụ tá cho thẩm phán tối cao pháp viện Sandra Day O’Connor lúc đầu trong nghề luật của ông. Clerk of the court.=lục sự tòa án. Clerk of the legislature.=chánh văn phòng nghị-viện. Clerkship=thời kỳ hay chức vụ tập sự của luật sư.

Max is now reading about Einstein’s work history=Max đang đọc về quá trình làm việc của Albert Einstein. In his spare time=trong lúc rảnh rỗi. During that time, he wrote several important scientific papers…in his spare time=trong thời gian đó ông viết nhiều bài khảo cứu khoa học quan trọng, khi ông rảnh rỗi. He became a professor at the University of Berlin.= ông làm giáo sư ở Ðại học Bá Linh. He stayed there for almost twenty years.= ông dạy ở đó gần 20 năm. In 1933, he moved to the United States.=năm 1933, ông sang Mỹ. Nhận xét: chữ “clerk” đọc giọng Mỹ /klơrk/; giọng Anh /klark/. Chữ “carpenter” gốc tiếng Latin carpentarius, chỉ người đóng xe hai bánh, maker of a two-wheeled carriage.

Cut 1

NED Opening

MUSIC

Max: Hi, I’m Max.

Kathy: Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy: Welcome to New Dynamic English!

MUSIC

Larry: New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Today’s unit is “I Was A Carpenter.”

This program will teach you how to talk about your job experience.

Max is now reading about Einstein’s work history.

He was a clerk in a government office in Switzerland.

In 1933, he moved to the United States.

MUSIC

Kathy: Hi, Max.

Max: Hi, Kathy.

Kathy: How’s your book?

Max: Oh, it’s good. Now I’m reading about Einstein’s work history.

You know, Einstein’s first job was as a clerk.

He was a clerk in a government office in Switzerland.

Kathy: How long did he work there?

Max: For seven years.

He worked there for seven years, from 1902 to 1909.

During that time, he wrote several important scientific papers... in his spare time.

Then, in 1912, he moved back to Germany.

He became a professor at the University of Berlin.

Kathy: Did he stay in Germany?

Max: He stayed there for almost twenty years.

In 1933, he moved to the United States.

Kathy: Very interesting....

Max: OK.... So, Kathy, who’s our guest today?

Kathy: Today our guest is Bob Harris.

Max: He lives in Florida and works for the post office there.

Kathy: Yes. He’s going to talk to us today about his job history.

Max: Good.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại.

Cut 2

Language Focus. He worked there for seven years, from 1902 to 1909.

Larry: Listen and repeat.


Max: Einstein’s first job was in a government office.

(pause for repeat)

Max: He worked there for seven years, from 1902 to 1909.

(pause for repeat)

Max: During that time, he wrote several important papers.

(pause for repeat)

Max: In 1912, he became a professor at the University of Berlin.

(pause for repeat)

Max: He moved to the United States in 1933.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe chuyện Bob Harris. Bob Harris works at the post office.=Bob Harris làm ở bưu điện. Before that, he was a carpenter for about seven years.=trước đó, ông làm thợ mộc trong thời gian chừng 7 năm. He built homes.= ông xây nhà. To build/built/built.=xây. A builder=nhà xây cất. Building=cao ốc, nhà cao tầng. Before that, he was in college and worked at a Mexican restaurant.=trước đó ông học ở đại học và làm ở một tiệm ăn bán đồ ăn Mê-hi-cô.

Cut 3

Interview. Bob Harris: I was a carpenter.

Larry: Interview

Bob was a carpenter before he started working for the post office.

I was a carpenter for about seven years.

Kathy: Our guest today is Bob Harris.

Hello, Bob.

Bob: Hello, Kathy.

Kathy: You work for the post office, don’t you?

Bob: Yes, I do. I started working for the post office in 1990.

Kathy: What did you do before that?

Bob: I was a carpenter.

Kathy: A carpenter?

Bob: Yes. I built houses.

I was a carpenter for about seven years.

Kathy: And before that?

Bob: Before that, I was in college.

While I was in college, I worked in a Mexican restaurant.

Kathy: Our guest is Bob Harris. We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại.

Cut 4

Language Focus. Where does Bob work?

Larry: Listen and repeat.

Max: Where does Bob work?

(pause for repeat)

Max: He works for the post office.

(pause for repeat)

Max: When did he start working for the post office?

(pause for repeat)

Max: He started working there in 1990.

(pause for repeat)

Max: What did he do before that?

(pause for repeat)

Max: He was a carpenter.

(pause for repeat)

Max: How long was he a carpenter?

(pause for repeat)

Max: He was a carpenter for about seven years.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Ta nghe tiếp chuyện Bob Harris. To start one’s own business.=mở một cửa hàng hay dịch vụ riêng của mình. A coffee house=tiệm cà phê (có thể bán các loại nước ngọt hay bánh ngọt.) [Còn chữ Café chỉ (1) coffee house; (2) tiệm ăn nhỏ có bán rượu, barroom.] A mail clerk=nhân viên bưu điện giữ nhiệm vụ lọc thư, bán tem, nhận kiện hàng. Mail carrier, letter carrier=bưu tá, người đưa thư. Bob is thinking of starting his own business.=Bob đang tính mở cửa hàng riêng. What are your plans for the future?=bạn tính làm gì trong tương lai? Bob’s thinking about opening up a coffee house.= ông tính sẽ mở tiệm cà phê, nước ngọt, và bánh ngọt. I wish you the best of luck.=chúc bạn gặp nhiều may mắn.

Cut 5

Interview 2. Bob Harris: What do you do at the post office?

Larry: Interview

Before he became Assistant Manager, Bob was a mail clerk and a mail carrier.

• a mail carrier người phát thư

What was your starting position? Chức vụ bắt đầu của ông là gì?

Two years ago I was promoted to Assistant Manager. Cách đây hai năm, tôi được thăng chức phụ tá quản lý

I’m thinking about starting my own business. Tôi đang tính sẽ mở dịch vụ thương mại riêng.

Kathy: Our guest is Bob Harris.

What do you do at the post office?

What’s your position?

Bob: I’m Assistant Manager.

Kathy: What was your starting position?

Bob: I started as a mail clerk.

And then I became a mail carrier.

Two years ago I was promoted to Assistant Manager.

Kathy: What are your plans for the future?

Bob: If I stay at the post office, I may get promoted to Manager in a year or two.

But I’m thinking about leaving the post office.

Kathy: You’re thinking about changing jobs?

Bob: Yes, I’m thinking about starting my own business.

Kathy: What kind of business?

Bob: Well, I’m thinking about opening up a coffee house.

Maybe I’ll do it next year.

Kathy: Well, we wish you the best of luck, Bob.

Bob: Thank you, Kathy.

Kathy: Now, let’s take short break.

This is New Dynamic English.

MUSIC
Vietnamese Explanation

Bây giờ, căn cứ vào những đoạn trước, quí vị nghe một câu hỏi rồi trả lời bằng tiếng Anh.

Cut 6

Language Focus. Listen and answer.

Larry: Listen and answer.

Listen for the bell, then say your answer.

Max: What is Bob’s position at the post office?

(ding)
(pause for answer)

Max: He’s Assistant Manager.

(short pause)

Max: What was his first job at the post office?

(ding)
(pause for answer)

Max: He started as a mail clerk.

(short pause)

Max: When did he become Assistant Manager?

(ding)
(pause for answer)

Max: He became Assistant Manager two years ago.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 207 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG