Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 206


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 206. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Mở đầu bài học, ta nghe lại đoạn cuối bài trước về vấn đề giữ cân bằng giữa công việc và gia đình.

Trong phần Mách giúp văn hoá Culture tips, Larry trả lời câu hỏi: How do Americans balance work and family? Làm cách nào mà người Mỹ giữ được cân bằng giữa công việc và gia đình? It’s not easy to balance a career with a family=không phải là dễ mà giữ được cân bằng giữa công việc với gia đình. Childcare=săn sóc trẻ nhỏ. A daycare center=nhà giữ trẻ ban ngày. Many American fathers and mothers share responsibility for raising their children.=nhiều cha mẹ người Mỹ chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng con cái họ.

To share=chia sẻ. Responsibility=trách nhiệm. To raise a child.=nuôi nấng con nhỏ. To work part-time=làm việc bán thời gian. To work flexible hours.=làm việc theo một thời biểu mềm dẻo, linh động. They work part-time or they work flexible hours, so that they can spend more time with their children=họ làm việc bán thời gian hay làm việc theo giờ linh động ngõ hầu có nhiều thì giờ hơn với con họ. In the past, most men worked and many women stayed at home with their children.=Trong quá khứ, phần lớn đàn ông làm việc, và nhiều đàn bà ở nhà với con cái. But now, in most families, both parents work.=nhưng bây giờ, trong hầu hết các gia đình, cả cha mẹ lẫn đều đi làm. Some companies even have daycare centers for their employees’ children.=Vài công ty lại còn có trung tâm giữ trẻ cho con cái nhân viên của hãng. Even=lại còn, ngay cả. Childcare can be a big problem for parents who have to work long hours.=Việc săn sóc con cái là một vấn đề khó khăn cho phụ huynh phải làm việc lâu ở sở. Even so, many Americans have to make a difficult choice: Which comes first, their family or their work? Ngay dẫu vậy, nhiều người Mỹ phải có một lựa chọn khó là: việc nào quan trọng hơn, gia đình hay công việc? Xin nghe lại đoạn cuối bài học trước.

Cut 1

Culture Tips: Work and Family

Larry: Culture Tips

This Culture Tip answers the question: “How do Americans balance work and family?”

Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.

Today’s e-mail question is, “How do Americans balance work and family?”

Gary: Well, that’s not an easy question, and it doesn’t have an easy answer.

The situation has changed a lot during the past thirty or forty years.

In the past, most men worked and many women stayed at home with their children.

But now, in most families, both parents work.

And many American fathers and mothers share responsibility for raising their children.

Eliz: So who stays with the children during the day?

Gary: Well, during the day, many children stay at schools or at daycare centers.

And some older children stay at home after school ... alone.

Childcare can be a big problem for parents who have to work long hours.

In some cases, fathers and mothers don’t work full-time.

They work part-time or they work flexible hours, so that they can spend more time with their children.

Eliz: Do American companies understand this problem?

Gary: More and more American companies are trying to help.

Some companies have become more flexible about work hours.

And some companies even have daycare centers for their employees’ children.

Even so, many Americans have to make a difficult choice: Which comes first: their family or their work?

It’s never an easy choice.

Eliz: Thank you, Gary.

Gary: My pleasure!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Bây giờ quí vị trả lời phần Ðúng hay Sai, True or False, căn cứ vào đoạn vừa nghe.

Cut 2

Language Focus: True/False

Larry: True or False.

Eliz: In most American families today, both parents work.

(ding)
(pause for answer)

Eliz: True. In most families, the father and the mother both work.

(pause)

Eliz: In American families, the mother is responsible for raising the children.

(ding)
(pause for answer)

Eliz: False. In many American families, both parents share responsibility for taking care of their children.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, ta nghe cách dùng những câu diễn tả sự ân hận, hối tiếc và sự thông cảm. Trong phần này, Pauline Bush sắp về hưu không còn làm chức vụ Chủ tịch công ty Xây cất Smith Construction Company. Pauline Bush is retired as President of Smith Construction Company. Bà đang nói chuyện với người bạn tốt của bà là Harry, người sắp thay bà làm chủ tịch của công ty. She’s talking to her good friend Harry, the new president. I’m going to miss you.=tôi sẽ nhớ bà. I wish that I had spent more time with my kids.=tôi ước sao mình đã bỏ nhiều thì giờ hơn với các con tôi.=>Nhận xét: sau wish diễn tả một điều ân hận ở quá khứ, ta dùng động từ ở hình thức had + past participle. I wish I hadn’t done that.=tôi ân hận mình đừng làm chuyện ấy. I regret that, but I’m going to spend lots of time with my grandkids.=tôi rất tiếc về chuyện đó, nhưng tôi sẽ dành nhiều thì giờ với các cháu tôi. During the past 32 years, I’ve never worked with another company. Trong 32 năm qua, tôi không làm với hãng nào khác. That’s rare these days.=thời nay như vậy thật là hiếm. I appreciate all the advice you’ve given me over the years.=tôi rất cảm kích về những lời khuyên bà giúp tôi trong những năm qua.

Advice=lời khuyên. Ask someone for advice=xin ai lời khuyên. I want to ask your advice about where to stay in Vietnam. Tôi muốn xin bạn cho biết tôi nên ở đâu ở Việt Nam. Ðộng từ: to advise. Nhận xét: danh từ advice không có s. Let me give you a piece of advice, tôi có lời khuyên bạn… a piece of advice= một lời khuyên. Muốn nói số nhiều, dùng lots of advice. Nhớ lại những câu bầy tỏ sự thông cảm: I understand. It’s important that you spend more time with your family. I know what you mean.

Cut 3

Business Dialog: Regrets/Sympathy

Larry: Business Dialog

Pauline Bush is retiring as President of Smith Construction Company.

She is talking to her good friend Harry.

I’m going to miss you.

I wish that I had spent more time with my kids

I regret that, but I’m going to spend lots of time with my grandkids.

Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.

Pauline Bush is retiring as President of Smith Construction Company.

She is talking to her good friend Harry, the new president.

SFX:

Harry: Well, Pauline, I’m going to miss you.

Pauline: I’ll miss you too, Harry, but I’ve got to do this.

Harry: I understand. It’s important that you spend more time with your family.

Pauline: I’ve been here thirty-two years.

I’ve never worked for another company!

Harry: That’s rare these days.

Pauline: I’ve enjoyed my years here, but I wish that I had spent more time with my kids when they were growing up.

Harry: I know what you mean.

Pauline: My oldest son has two kids of his own now! [Ðứa con lớn của tôi bây giờ có hai con nhỏ của nó rồi.]

Harry: Oh, I remember when he was just a baby.

Pauline: Once he started school, we spent much less time together.

I regret that, but I’m going to spend lots of time with my grandkids.

Harry: Well, I wish you the best of luck.

Pauline: You’ll be President now and I know that you’ll do a great job!

Harry: I appreciate all of the advice you’ve given me over the years.

Pauline: It’s been great working with you, too.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn Mách giúp văn hóa Culture tips sắp tới, Gary chỉ cho ta cách dùng những câu bầy tỏ sự ân hận hay luyến tiếc. Regrets are things you did nor didn’t do in the past, things you wish you had done differently.=những điều mình ân hận là những việc mình đã làm, hay không làm trong quá khứ, và mình ước sao mình làm khác đi. Những câu diễn tả sự ân hận thường bắt đầu bằng “I wish” và theo sau là had + past participle. Như: I’ve enjoyed my years here, but I wish I had spent more time with my kids. Tôi rất thích những năm làm việc ở đây, nhưng tôi ước sao đã để ra nhiều thì giờ hơn với con cái. Bạn tới trễ, bạn nói: I wish I hadn’t come late.=tôi ước sao mình đã không tới trễ. Once he started school, we spent much time less together.=khi con tôi bắt đầu đi học rồi thì chúng tôi càng có ít thì giờ hơn với nhau. Những câu bầy tỏ sự thông cảm như: I know what you mean.=tôi hiểu bạn nói gì. That’s tough.=thật là khó.

Cut 4

Focus on Functions: Regrets

Larry: Focus on Functions: Expressing Regrets


Larry: Listen carefully.

Eliz: I wish ... that I had spent ... more time ... with my kids.

(pause)

Eliz: I wish that I had spent more time with my kids.

(pause)

Eliz: I regret that, ... but I’m going to spend ... lots of time ... with my grandkids.

(pause)

Eliz: I regret that, but I’m going to spend lots of time with my grandkids.

(pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Mách giúp văn hóa Culture tips, Gary bàn về những câu diễn tả sự hối tiếc hay thông cảm. Bà Pauline Bush làm chủ tịch hãng Smith Construction Company trong 32 năm. Bà sắp về hưu. She’s going to retire as President of Smith Construction Company after 32 years with the company. She wishes she had spent more time with her children.=bà ước sao đã để ra nhiều thì giờ với các con của bà. She’s talking about some of her regrets.=bà nói về vài điều mà bà ân hận. Ðể ý đến những câu diễn tả sự thông cảm hoàn cảnh người khác: I know what you mean; that’s tough; me too. To show sympathy=tỏ lộ sự thông cảm. In Mr. Blake’s conversation with Mr. Chapman, both men express some regrets about being away from their families.=trong khi nói chuyện với nhau, hai ông Blake và Chapman cùng tỏ ra tiếc là phải vắng nhà.

Talking about regrets and showing sympathy is a sign of personal friendship that has developed between Mr. Blake and Mr. Chapman.=Nói về những điều hối tiếc hay bày tỏ sư thông cảm là một dấu hiệu về tình thân hữu đã nẩy nở giữa ông Blake và ông Chapman. To strengthen=làm cho mạnh hơn, tăng cường. [Nhớ lại: tĩnh từ strong=mạnh; danh từ strength=sức mạnh.] Their personal relationship will help strengthen their business relationship=tình thân nhau của họ sẽ giúp cho liên hệ thương mại của họ được bền chặt hơn. The schools are looking for ways to strengthen their ties with the parents by offering free concerts performed by their students.=các trường tìm cách tăng cường mối liên hệ với phụ huynh bằng những buổi hòa nhạc miễn phí do học sinh trình diễn.

Cut 5

Gary’s Tips: Regrets/Sympathy

Larry: Gary’s Tips.

Gary discusses expressing regrets and showing sympathy=diễn tả sự hối tiếc và tỏ lòng thông cảm.

MUSIC

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about how to talk about regrets and sympathy.

Eliz: Regrets?

Gary: Yes, things you did or didn’t do in the past, things you wish you had done differently.

In today’s Business Dialog, Pauline talks about some of her regrets.

In particular, she wishes she had spent more time with her family.

She uses the expression, “I wish that...”

Let’s listen.

Pauline: I’ve been here thirty-two years.

I’ve never worked for another company!

Harry: That’s rare these days.

Pauline: I’ve enjoyed my years here, but I wish that I had spent more time with my kids when they were growing up.

Harry: I know what you mean.

Gary: Later, she expresses a similar idea, using the phrase “I regret.”

Pauline: Once he started school, we spent much less time together.

I regret that, but I’m going to spend lots of time with my grandkids.

Gary: In Mr. Blake’s conversation with Mr. Chapman, both men express some regrets about being away from their families.

Notice how Mr. Blake shows sympathy by using the expression, “I know what you mean.”

Mr. Chapman also shows sympathy when he says “That’s tough.”

Chap: I’m always so busy at work that I don’t see my sons as often as I’d like.

Blake: I know what you mean.

I’m on the road three or four months a year.

Chap: That’s tough!

I’ve missed a lot of birthdays and holidays because of work.

Blake: Me too.

Gary: Talking about regrets and showing sympathy is a sign of the personal friendship that has developed between Mr. Blake and Mr. Chapman.

This personal relationship will help strengthen their business relationship.

Thank you for joining us again for Gary’s Tips.

Eliz: Thanks, Gary!

MUSIC

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 206 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG