Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 201


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 201. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Truớc hết, ta nghe lại mẩu đàm thoại cuối của bài trước để trả lời phần Variations, tức là nghe hai câu diễn tả cùng một ý. Thí dụ: How’s your father doing? How is your father’s health? Ông cụ thân sinh ra bạn mạnh khỏe chứ? He’s doing quite well. He’s feeling much better = Dạ, cha tôi khá lắm. Thanks for asking, thanks for your concern=cám ơn bạn đã hỏi thăm. Trong phần tới, ta nghe mẩu đàm thoại giữa hai ông Blake và Chapman sau khi hai người chơi bóng golf rồi đi ăn tối ở một nhà hàng ở New York. Ta sẽ nghe ông Blake nói về gia-đình ông và đời sống ở Trung quốc. Mr. Blake talks about his family and life in China. Ông Blake nói: I’ve always been interested in China, and I speak the language fairly well.=tôi vẫn thường lưu tâm đến (tìm hiểu) Trung quốc, và tôi nói tiếng Trung hoa khá thạo. By the way, Stewart, how’s your father doing? Nhân tiện, anh Stewart à, ba anh ở nhà mạnh giỏi chứ? Here’s a picture of my wife and my son.= đây là tấm hình của nhà tôi và cháu trai.

Cut 1

Dialog: FIB Dialog, Blake and Chapman at Dinner

Larry: Dialog

Mr. Blake talks about his family and life in China.

Chap: To our next game of golf!

Blake and Chapman: Cheers.

Blake: We didn’t play very well today, did we?

Chap: Oh, we weren’t too bad.

Blake: By the way, Stewart, how’s your father doing?

Chap: He’s doing quite well. Thanks for asking.

Blake: You know, I should phone my wife.

I haven’t spoken with her in a week!

Chap: Is she in Beijing?

Blake: Yes.

Chap: Do you like living in China?

Blake: Yes, I do.

I’ve always been interested in China, and I speak the language fairly well.

Here’s a picture of my wife, and our son.

Chap: Very nice.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Ta hãy nghe phần Variations, tức là nghe hai câu diễn tả cùng một ý. Thí dụ: How’s your father doing? Hay: How’s your father’s health? Ông cụ thân sinh ra bạn mạnh khỏe chứ? He’s doing quite well, hay: He’s feeling much better.= Dạ, ba tôi tôi khá lắm. Thanks for asking= thanks for your concern=cám ơn bạn đã hỏi thăm. My wife’s expecting my call=I should call my wife=nhà tôi đang chờ tôi gọi điện thoại cho bà ấy. Nhưng trước hết, ta nghe mấy câu: You know, I should phone my wife. I haven’t spoken with her in a week.= Ông biết, tôi phải gọi điện thoại cho nhà tôi. Cả tuần nay tôi chưa gọi điện thoại nói chuyện với nhà tôi. I’ve always been interested in China, and I speak the language fairly well.=tôi vẫn hằng lưu tâm đến Trung quốc, và tôi nói tiếng Trung hoa khá rành.

Cut 2

Language Focus: Variations

Larry: Variations.

Listen to these variations.

Eliz: How is your father doing?

Larry: How’s your father’s health?

(pause)

Eliz: He’s doing quite well.

Larry: He’s feeling much better.

(pause)

Eliz: Thanks for asking.

Larry: I appreciate your concern.

(pause)

Eliz: I should phone my wife.

Larry: My wife is expecting my call.

(pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, ta nghe mẩu điện thoại giữa cô Elizabeth và ông Blake. Nhớ lại là Ông Blake làm cho hãng sản xuất người máy điện tử International Robotics ở Trung quốc. Ông có văn phòng ở Bắc Kinh (Beijing). Ông và vợ con ông sống ở đó. Mr. Blake, you’ve lived in China for quite a while, haven’t you? Ông Blake, ông đã sống ở Trung quốc khá lâu rồi, phải không? To join=gia nhập, làm việc với. Well, I moved to China in 1991, when I joined International Robotics.=tôi dọn nhà đến Trung quốc năm 1991 là năm tôi bắt đầu gia-nhập hãng International Robotics.=> Ðể ý đến chữ “when” đứng sau “1991” là liên đại danh từ (relative pronoun) nối hai mệnh đề “I moved to China in 1991” và “I joined International Robotics.” Did you meet your wife in China? Ông quen bà nhà ở Trung quốc phải không? We met in 1993, and we got married the next year.=chúng tôi quen biết nhau năm 1993 và năm sau thì thành hôn.

Cut 3

Interview: Blake

Larry: Interview

Eliz: Mr. Blake, you’ve lived in China for quite a while, haven’t you?

Blake: Well, I moved to China in 1991, when I joined International Robotics.

Eliz: Did you meet your wife in China?

Blake: Yes, we met in 1993, and we got married the next year.

Our son is now four years old.

Eliz: Mr. Blake, thank you for talking to us today.

Blake: It’s been my pleasure.

Eliz: Let’s take a short break.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị luyện khả năng nghe hiểu. Quí vị nghe một câu hỏi rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Sau đó, khi nghe câu hỏi lần nữa, quí vị trả lời bằng tiếng Anh. Khi nghe nghe câu trả lời đúng, quí vị lập lại. Ôn lại: Mr. Blake lives in Beijing with his wife and their four-year-old son. He works for International Robotics, a company that makes robots. He likes living in China. He’s always been interested in China, and he speaks Chinese fairly well.

Cut 4

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions.

Larry: Listen to the question, then listen to the dialog.

Eliz: Does Mr. Blake speak Chinese?

(short pause)

Chap: Do you like living in China?

Blake: Yes, I do.

I’ve always been interested in China, and I speak the language fairly well.

Eliz: Does Mr. Blake speak Chinese?

(ding)
(pause for answer)

Eliz: Yes, he does. He speaks the language fairly well.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn Personal Information, tin tức cá nhân, ta nghe Larry giúp trả lời câu hỏi: Is it appropriate in business to talk about personal issues? Trong công việc thương mại, nói về những vấn đề cá nhân có thích hợp không? Appropriate=thích hợp, thích đáng, trái nghĩa là inappropriate. Ôn lại: an issue=vấn đề cần thảo luận. Tương tự, thay vì “issue”, ta có thể dùng “question” hay “problem.” Approach (n)=way=cách, lối giải quyết. One approach is to let the other person make the first move.=You should let the other person speak about personal issues first.=một cách là để người đối thoại nói về những chuyện có tính cách riêng tư trước. Let=để. =>Sau “let”, động từ theo sau không có “to”. Let him talk first=hãy để anh ta nói trước. Please let the window down=xin khép cửa sổ. Let là động từ bất quy tắc: to let/let/let. Make the first move=hành động trước. Stereotype=một ý tưởng rập khuôn sẵn (có khi sai, ta nên tránh dùng). To depend=tùy thuộc. That depends on the situation=cái đó còn tùy hoàn cảnh. When can we begin to talk about personal issues? Khi nào ta có thể nói chuyện riêng tư? Later on, after you begin to develop a good relationship with someone.=Sau đó, sau khi bạn đã gây được cảm tình với người đó. Then you can talk about personal issues.=lúc đó bạn có thể nói về những chuyện cá nhân. It’s important to watch the other person’s reaction.= điều quan trọng là phải để ý đến phản ứng của người kia. Reaction=phản ứng. When you first meet someone in a business situation, you probably shouldn’t talk too much about your family or your personal life, unless you are asked.=Khi bạn gặp ai lần đầu trong một hoàn cảnh thương mại, có lẽ bạn không nên nói về gia đình mình hay đời tư của mình, trừ phi bạn được người ta hỏi.

Cut 5

Culture Tips: Personal Information

Larry: Culture Tips

This Culture Tip answers the question: “When is it appropriate in business to talk about personal issues?”

• a stereotype ý tưởng rập khuôn sẵn

It depends a lot on the situation. Tùy nhiều vào hoàn cảnh.

We have to be careful to avoid stereotypes. Chúng ta phải cẩn thận tránh ý tưởng rập khuôn sẵn.

One approach is to let the other person make the first move. Có một cách là để người kia nói trước.

Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.

Today’s e-mail question is, “When is it appropriate in business to talk about personal issues?”

Gary: Well, it depends a lot on the situation.

When you first meet someone in a business situation, you probably shouldn’t talk too much about your family or your personal life, unless you are asked.

Small talk about the weather or your trip is better at first.

But then you should get down to business fairly quickly.

Eliz: When can you begin to talk about personal issues?

Gary: Later on, after you begin to develop a good business relationship with someone.

Eliz: You know, some people think that all Americans like to talk about their personal lives.

Gary: Yes, people do think that.

But it really depends on the person.

Some Americans don’t like discussing their personal lives in a business situation.

Eliz: So we have to be careful to avoid stereotypes.

Gary: Yes, we do. One approach is to let the other person make the first move.

Eliz: So you should let the other person begin talking about personal issues first?

Gary: Yes. And then if you want, you can talk about your personal life also.

It’s important to watch the other person’s reaction.

Eliz: Thank you, Gary.

Let’s take a short break.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 201 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.
Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG