Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 189


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 189. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Tiếp theo bài trước, ta nghe ông Blake kể lại ông Chapman bàn với ông về vấn đề phụ tùng thay thế khi người máy rô bô hư.

Cut 1

Interview: Charles Blake

Larry: Interview

Eliz: Today, we are talking again to Mr. Charles Blake.

SFX: Phone beep

Eliz: Helo, Mr. Blake.

Blake: Hello again!

Eliz: Today, we’re listening to your conversation with Mr. Chapman.

Blake: Yes, at the end of the conversation, we talked about the issue of spare parts.

Eliz: Let’s listen to that conversation.

Vietnamese Explanation

Thay vì mua trước phụ tùng thay thế và phải có nhà kho để chứa, vì máy rô bô tốt, nên ông Chapman quyết định không chứa sẵn phụ tùng thay thế. Electronic sensors=bộ phận nhạy cảm, máy báo điện tử, như ở xe hơi có máy báo electronic sensors cho biết bình điện battery sắp hết điện hay dầu bị cạn. Electronic sensors indicate problems before they become serious.=Máy báo điện tử cho biết có vấn đề trục trặc trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Extra parts can be flown [to fly/flew/flown] in rather than stored.=phụ tùng có thể gửi bằng máy bay đến hơn là lưu trữ trước trong kho. We can guarantee delivery by air within thirty-six hours.=Chúng tôi bảo đảm có thể gửi bằng máy bay trong vòng 36 tiếng đồng hồ. Our technical support will be available twenty-four hours a day!=Nhóm trợ giúp kỹ thuật của chúng tôi sẵn sàng có mặt 24 tiếng mỗi ngày! Absolutely, certainly, sure=chắc chắn. Nhận xét về từ guarantee: to guarantee, nhấn mạnh vần cuối, /ghè-rần-tí/=bảo đảm. If you complete your training, the company will guarantee you a job.=nếu bạn học xong lớp huấn luyện thì công ty bảo đảm sẽ cho bạn việc làm. Danh từ guaranty hay warranty=bảo hành. This refrigerator is still under guaranty (warranty).=tủ lạnh này vẫn còn trong thời gian bảo hành. Nhớ là guaranty đọc /ghé-rần-ti/, nhấn mạnh vần đầu, viết có một “r”, còn warranty /uó-rần-ti/ có 2 “r.”

Cut 2

Dialog: FIB Dialog, Meeting with Chapman and Blake

Larry: Dialog

Mr. Chapman suggests a solution to the problem of storing spare parts.= ông Chapman đề nghị một giải pháp cho vấn đề chứa phụ tùng.

· an electronic sensor máy báo điện tử nhạy cảm khi có bộ phận nào sắp hư.

Electronic sensors indicate problems before they become serious. Máy báo điện tử cho biết có chuyện trục trặc trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Extra parts can be flown in rather than stored. Bộ phận khác có thể gửi bằng máy bay đến thay vì trữ trong kho. To fly in=chở bằng máy bay đến.

Chap: So... the one remaining question is that of spare parts.

(pause)

And that may not be as difficult as we think.

Blake: What do you mean?

Chap: Well, according to your technical reports, your robots are very reliable.

They rarely break down in their first five years. Am I right?

Blake: Yes, that’s right.

But it’s important to follow the maintenance schedule.

In most cases, electronic sensors indicate problems before they become serious.

Chap: So in that case, extra parts can be flown in rather than stored.

Blake: Absolutely. We can guarantee delivery by air within thirty-six hours.

And our technical support will be available twenty-four hours a day!

Chap: Excellent!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới ta nghe mấy câu chủ chốt key sentences trong bài, trước ngắn, sau dài hơn. To indicate=chỉ cho biết. Ôn lại: To guarantee=bảo đảm. Delivery=sự giao đồ. Flown là quá khứ phân từ của động từ bất qui tắc to fly. [to fly/flew/flown.]. Electronic sensors indicate problems before they become serious.=bộ phận nhạy cảm điện tử báo trước những vấn đề trục trặc trước khi trở nên nghiêm trọng. Extra parts can be flown in rather than stored.=bộ phận phụ tùng có thể chở bằng máy bay đến thay vì chứa sẵn trong kho. We can guarantee delivery within 36 hours.=chúng tôi bảo đảm sẽ giao hàng trong vòng 36 tiếng đồng hồ.=We promise that we will deliver the parts within 26 hours.

Cut 3

Language Focus: Key Sentences

Larry: Listen to these sentences.

Eliz: Electronic sensors indicate problems.

Larry: Electronic sensors indicate problems before they become serious.

(pause)

Eliz: Extra parts can be flown in.

Larry: Extra parts can be flown in rather than stored.

(pause)

Eliz: We can guarantee delivery.

Larry: We can guarantee delivery within thirty-six hours.

(pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe Elizabeth hỏi ông Blake. Ông nói cuộc nói chuyện đến đây thì ông khỏi lo về vấn đề phụ tùng thay thế. At this point in the conversation.= tới điểm này của cuộc nói chuyện. To feel relieved.=cảm thấy nhẹ bớt lo lắng. Mr. Chapman didn’t seem concerned about that issue at all.= Ông Chapman tuyệt nhiên không tỏ vẻ lo ngại về vấn đề ấy chút nào. Nhớ lại: ngày trước, Ông Blake thất bại trong khi thương lượng bán người máy rô-bô cho hãng Advanced Technologies vì không bảo đảm sẽ xây cất đúng hẹn xưởng chứa phụ tùng thay thế. Ông nói: Since our negotiations had failed at Advanced Technologies, I was worried about the problems of spare parts. Really? Thật vậy ư? Hãy nghe mẩu đàm thoại.

Cut 4

Interview: Charles Blake

Larry: Interview

Eliz: Mr. Blake, how did you feel at this point in the conversation?

Blake: I felt very relieved.

Eliz: Really? Why?

Blake: Well, since our negotiations had failed at Advanced Technologies, I was worried about the problem of spare parts.

But Stewart... Mr. Chapman... didn’t seem concerned about that issue at all.

He knew that our machines were very reliable.

Eliz: Very interesting. Mr. Blake, thank you for talking to us today.

Blake: My pleasure.

Eliz: Let’s take a short break.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, để kiểm chứng khả năng nghe hiểu, quí vị nghe một câu, rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Khi nghe câu hỏi lần nữa, quí vị trả lời, và khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại.

Cut 5

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions.

Listen to the question, then listen to the dialog.

Eliz: How long will it take to fly in extra parts?

(short pause)

Blake: In most cases, electronic sensors indicate problems before they become serious.

Chap: So in that case, extra parts can be flown in rather than stored.

Blake: Absolutely. We can guarantee delivery by air within thirty-six hours.

And our technical support will be available twenty-four hours a day!

Chap: Excellent!

Eliz: How long will it take to fly in extra parts?

(ding)
(pause for answer)

Eliz: It will take thirty-six hours or less.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Mách giúp văn hóa Culture Tips, ta nghe câu hỏi: Why do American companies expect such fast delivery? Tại sao các công ty Hoa Kỳ đòi phải giao hàng nhanh? Faster production usually means lower prices.=sản xuất nhanh thường có nghĩa là giá hàng hạ hơn. And lower prices make it easier to compete against other companies.=Giá hạ khiến cho dễ cạnh tranh hơn với các hãng khác. In addition, if you can get parts quickly, you don’t need as much storage space.=Thêm vào đó, nếu có thể giao nhanh các bộ phận thì không cần nhiều chỗ chứa đồ. It’s natural that companies want faster delivery of production supplies.=nên các hãng muốn giao hàng nhanh là chuyện đương nhiên. Production supplies=bộ phận dự trữ cần cho việc sản xuất. Trend=(n) chiều hướng, khuynh hướng, xu hướng.

General trend towards=chiều hướng chung về. There is a growing trend in the U.S. towards buying organic foods.=Có xu hướng là ở Mỹ càng ngày càng có nhiều người mua thực phẩm không bón bằng hóa chất. Between major cities.=giữa các thành phố chính. Express delivery costs a lot, but companies feel it’s worth the extra expense. Gửi hàng cấp tốc tốn nhiều nhưng các công ty cảm thấy tốn thêm cũng đáng. Delay could be expensive.=Chậm trễ có thể làm tốn kém nhiều. It’s worth=cũng đáng.

Cut 6

Culture Tips: Fast Delivery

Larry: Culture Tips

This Culture Tip answers the question: “Why do American companies expect such fast delivery?”

· express delivery gửi hàng cấp tốc
· a delay sự chậm trễ

It’s part of the general trend towards faster production in business.= Một phần của chiều hướng chung trong các ngành thương mại là sản xuất hàng cho nhanh hơn.

Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.

Today’s email question is, “Why do American companies expect such fast delivery?”

Gary: Well, it’s part of the general trend towards faster production in business.

Eliz: What do you mean?

Gary: Well, faster production usually means lower prices.

And lower prices make it easier to compete against other companies.

In addition, if you can get parts quickly, you don’t need as much storage space.

So it’s natural that companies want faster delivery of production supplies.

Eliz: But can they be delivered more quickly?

Gary: Absolutely!

There are now companies that can deliver supplies within thirty-six hours.

Eliz: Anywhere in the world?

Gary: Well, at least between major cities.

Express delivery costs a lot, but companies feel that it is worth the extra expense.

Any delay could be very expensive.

Eliz: That’s a good point!

Thanks again, Gary!

Now, let’s take a short break.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 189 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG