Đường dẫn truy cập

Lesson #257- Unpleasant People: Soreheads, Fussbudgets, Nitpickers


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới, dùng để chỉ những con người khó chịu mà đôi khi chúng ta gặp phải trong đời sống hàng ngày. Chị Pauline Gary xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE : (PAULINE): The first idiom is “Sorehead”, “Sorehead”.

TEXT: (TRANG): Sorehead đánh vần là S-O-R-E-H-E-A-D có nghĩa là một con người hay cay cú, dễ cáu kỉnh. Ta thấy có từ Sore, S-O-R-E , nghĩa là đau đớn hay tức giận. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline nói về một viên quản lý tại nơi làm việc trước đây của chị.

VOICE: ( PAULINE): Mr. White was in charge of our accounting department. And I’m sorry to say he was a SOREHEAD. He got upset at people everyday, was always rude and short-tempered, and of course nobody in the whole place liked him.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline cho biết như sau: Ông White là người quản lý sở kế toán trong công ty chúng tôi. Và tôi rất tiếc mà nói rằng ông ta là một người dễ cáu kỉnh, ông ta giận mọi người mỗi ngày, luôn luôn bất lịch sự mà lại nóng tính. Vì thế dĩ nhiên không ai trong sở ưa ông ta hết.

Những từ mới đáng chú ý là: Upset đánh vần là U-P-S-E-T nghĩa là tức giận, Rude, R-U-D-E, Rude, nghĩa là bất lịch sự, và Short – Tempered, S-H-O-R-T và T-E-M-P-E-R-E-D nghĩa là nóng tính. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( PAULINE): Mr. White was in charge of our accounting department. And I’m sorry to say he was a SOREHEAD. He got upset at people everyday, was always rude and short-tempered, and of course nobody in the whole place liked him.

TEXT: (TRANG): Những người có tính tình như thế thì chắc không ai muốn đến dự tiệc về hưu của ông ta cả. Và tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Fussbudget”, “Fussbudget”.

TEXT: (TRANG): Fussbudget gồm có từ Fuss đánh vần là F-U-S-S nghĩa là làm om xòm, rối rít, hay quấy rầy ai. To Budget, B-U-D-G-E-T thường có nghĩa là ấn định tiền bạc hay ngày giờ cho một việc gì. Fussbudget được dùng để chỉ một người có thói quen nhắng nhít, hay quan trọng hóa vấn đề. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây.

VOICE : ( PAULINE): Andy drives us crazy sometimes. He’s a FUSSBUDGET who worries about everything, including small stuff that’s not important. He takes up so much time with this we never have time for the really important things we should be doing.

TEXT: ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Anh Andy đôi khi làm chúng tôi điên đầu lên được. Anh ta là một con người nhắng nhít, chuyên lo lắng về mọi chuyện, kể cả những chuyện nhỏ mọn không quan trọng. Anh ta mất quá nhiều thì giờ về điều này nên chúng tôi không có thì giờ cho những điều thực sự quan trọng mà chúng tôi cần phải làm.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Crazy, đánh vần là C-R-A-Z-Y, Crazy, nghĩa là điên, và To Take up, T-A-K-E và U-P nghĩa là chiếm hay dùng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE : (PAULINE): Andy drives us crazy sometimes. He’s a Fussbudget who worries about everything, including small stuff that’s not important. He takes up so much time with this we never have time for the really important things we should be doing.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Nitpicker”, “Nitpicker”.

TEXT:(TRANG): Nitpicker gồm có từ Nit, N-I-T, nghĩa là trứng chấy, trứng rận, và Picker, P-I-C-K-E-R nghĩa là người tìm những trứng này. Vì thế, Nitpicker được dùng để chỉ một người bới bèo ra bọ, thích chỉ trích, nhất là những người giữ việc kiểm soát hay duyệt xét lại công việc của người khác. Xin mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một ông giáo tên Lee.

VOICE: ( PAULINE): That’s right, Mr. Lee knew grammar and punctuation and was a NITPICKER when it came to finding mistakes like that . But he didn’t pay much attention to what the sentences really meant because half the time he didn’t understand the meaning.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Đúng thế, ông Lee biết ngữ pháp và phép đánh dấu chấm câu, và rất soi mói khi ông tìm những lỗi như vậy. Tuy nhiên ông không chú ý gì đến ý nghĩa thực sự của những câu văn, bởi vì trong phân nửa trường hợp ông không hiểu những câu đó có nghĩa gì.

Những từ mới mà ta cần biết là: Grammar, G-R-A-M-M-A-R, Grammar, nghĩa là ngữ pháp, và Punctuation, P-U-N-C-T-U-A-T-I-O-N, Punctuation, nghĩa là phép chấm câu. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): That’s right, Mr. Lee knew grammar and punctuation and was a NITPICKER when it came to finding mistakes like that. But he didn’t pay much attention to what the sentences really meant because half the time he didn’t understand the meaning.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới dùng để chỉ những con người khó chịu. Một là Sorehead là một người dễ cáu kỉnh, hai là Fussbudget là một người nhắng nhít về những việc không quan trọng, và ba là Nitpicker là một người thích soi mói, chỉ trích. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG