Đường dẫn truy cập

LESSON #332: To Take Into Account, To Have An Account To Settle


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị hai thành ngữ có từ Account. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ khác cũng có từ Account. Xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất, được không?

VOICE: ( PAULINE): Sure ! The first idiom is ”To Take Into Account”, “ To Take Into Account”.

TEXT: ( TRANG): Người Mỹ dùng “To Take Into Account” khi muốn nói là họ cứu xét một vấn đề gì hay để ý đến một vấn đề vì vấn đề đó quan trọng.

Trong thí dụ thứ nhất sau đây chị Pauline nêu ý kiến là với tư cách một cử tri điều quan trọng là phải chú ý đến những người hỗ trợ cho ứng cử viên ra tranh chức thị trưởng của một thành phố lớn.

VOICE: ( PAULINE): We need to take into account who’s behind the candidate. The same corrupt crowd who have controlled the city hall for 20 years and want to keep on ripping off us taxpayers.

TEXT: ( TRANG): Chị Pauline nói: Chúng ta cần chú ý xem ai là những người đứng đằng sau ứng cử viên. Cùng một đám người tham nhũng đã chi phối hội đồng thành phố trong 20 năm qua và muốn tiếp tục bóc lột chúng ta, những người dân đóng thuế.

Ta thấy từ Corrupt đánh vần là C-O-R-R-U-P-T là tham nhũng, To Control, C-O-N-T-R-O-L là kiểm soát, điều khiển, và To Rip Off đánh vần là R-I-P và O-F-F là bóc lột. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( PAULINE): We need to take into account who’s behind the candidate. The same corrupt crowd who have controlled the city hall for 20 years and want to keep on ripping off us taxpayers.

TEXT: ( TRANG): Trong thí dụ thứ hai tiếp theo đây, một nhóm doanh nhân đang bàn với nhau xem có nên mời cô Mary làm đối tác với họ trong một vụ mở một tiệm ăn mới hay không. Ta sẽ thấy lý do tại sao nhiều người tỏ ra ngần ngại về ý kiến này.

VOICE: ( PAULINE ): Let’s take into account her record before we ask her to come in as our partner. Remember the last two places she managed went bankrupt in a year! And that really scares me!

TEXT: ( TRANG): Chị Pauline nói: Chúng ta hãy chú ý tới thành tích của cô ấy trước khi mời cô ấy làm đối tác với chúng ta. Xin nhớ rằng hai tiệm cuối cùng mà cô ấy quản trị đã bị phá sản trong vòng một năm. Và điều đó làm tôi hết sức sợ hãi.

Ta thấy từ Record đánh vần là R-E-C-O-R-D là thành tích, Partner, P-A-R-T-N-E-R là đối tác, Bankrupt đánh vần là B-A-N-K-R-U-P-T là vỡ nợ hay phá sản,và To Scare, S-C-A-R-E là gây sợ hãi. Và bây giờ xin chị Pauline đọc lại thí dụ này.

VOICE: ( PAULINE ): Let’s take into account her record before we ask her to come in as our partner. Remember the last two places she managed went bankrupt in a year! And that really scares me!

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: ( PAULINE): The second idiom is “To Have An Account To Settle”, “To Have An Account To Settle”.

TEXT: ( TRANG) : Người Mỹ dùng “To Have An Account To Settle” khi muốn thanh toán một mối thù hằn với một người nào vì người đó gây đau khổ hay thiệt thòi cho mình trong quá khứ. Trong thí dụ sau đây chị Pauline cho biết vẫn còn cảm thấy bất mãn đối với một người đàn ông đã cạnh tranh với chị trong khi hai người cùng dành một công việc làm cách đây vài năm.

VOICE: ( PAULINE): I still have an account to settle with that guy. I can’t forget how he spread all those nasty rumors about me when we were after the same job. Sooner or later I’ll pay him back for that.

TEXT: ( TRANG): Chị Pauline nói: Tôi vẫn còn có chuyện để thanh toán với anh chàng đó. Tôi không thể quên được những lời đồn đại xấu xa mà anh ta phao truyền về tôi khi chúng tôi cùng tranh giành một công việc. Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ trả đũa anh ta.

Những từ mới mà ta cần biết là : To Spread đánh vần là S-P-R-E-A-D là loan truyền, Nasty, N-A-S-T-Y là xấu xa, và Rumor, R-U-M-O-R là lời đồn đại. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( PAULINE): I still have an account to settle with that guy. I can’t forget how he spread all those nasty rumors about me when we were after the same job. Sooner or later I’ll pay him back for that.

TEXT: ( TRANG): Thí dụ thứ hai là về một ông cụ gìau có mà không con. Ông có mấy người cháu nhưng chẳng ai dành thì giờ để thăm ông. Ông qua đời trong sự lãng quên của mọi người, và sau đây là điều gì đã xảy ra sau đó.

VOICE: ( PAULINE): That old man certainly settled accounts with those nephews and nieces who never came to see him. When he died, he left all his money to cancer research and they never saw a penny of it.

TEXT: ( TRANG): Chị Pauline kể lại như sau: Ông cụ này rõ ràng là đã trả được mối hận với các cháu trai và cháu gái của ông, những người không hề đến thăm ông. Khi ông qua đời, ông đã tặng hết tiền cho công cuộc nghiên cứu bịnh ung thư, và các cháu ông không thừa hưởng được một đồng xu của ông.

Những từ mới mà ta cần biết là : Nephew đánh vần là N-E-P-H-E-W là cháu trai, Niece, N-I-E-C-E là cháu gái, Cancer đánh vần là C-A-N-C-E-R là bịnh ung thư, và Research đánh vần là R-E-S-E-A-R-C-H là cuộc nghiên cứu. VaØ bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( PAULINE): That old man certainly settled accounts with those nephews and nieces who never came to see him. When he died, he left all his money to cancer research and they never saw a penny of it.

TEXT: ( TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là To Take Into Account nghĩa là cứu xét một vấn đề gì đó vì vấn đề đó quan trọng, và hai là To Have An Account To Settle nghĩa là thanh toán một mối hận cũ vì mình bị thiệt thòi hay đau khổ. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG