Đường dẫn truy cập

LESSON #331: To call to account, To square an account


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ có từ “Account “ đánh vần là A-C-C-O-U-N-T, nghĩa là kế toán sổ sách, hay là trách nhiệm. Xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): Sure ! The first idiom is To Call To Account”, “ To Call To Account”.

TEXT: (TRANG): Người Mỹ dùng “To Call To Account” khi muốn buộc một người nào đó phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Thí dụ thứ nhất sau đây nói về một vụ gián điệp gây tai tiếng có liên quan tới một cơ quan tình báo Mỹ.

VOICE: (PAULINE): Why can’t the responsible officials be called to account for the Aldrich Ames case ? Something must be terribly wrong if they let one of their own people spy on them for eight years !

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Tại sao những giới chức liên hệ torng vụ án của điệp viên Aldrich Ames lại không bị quy trách nhiệm trong vụ này? Có một điều gì đó hết sức sai lầm nếu cơ quan của họ để cho một trong các nhân viên của họ làm gián điệp trong 8 năm mà họ không biết gì cả.

Ta thấy từ Responsible đánh vần là R-E-S-P-O-N-S-I-B-L-E là có trách nhiệm, Case, C-A-S-E là một vụ án, và To Spy, S-P-Y là do thám hay dò xét. Và bây giờ xin mời chị Pauline đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Why can’t the responsible officials be called to account for the Aldrich Ames case ? Something must be terribly wrong if they let one of their own people spy on them for eight years !

TEXT: (TRANG): Thí dụ thứ hai sau đây nói về một tai nạn giao thông lớn khiến cho nhiều người bị thiệt mạng. Xin mời chị Pauline.

VOICE : (PAULINE): The opposition party asked that the new mayor be called to account for the collapse of a major bridge. They say he ignored a report warning that the bridge might not be safe.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Đảng đối lập đã yêu cầu ông thị trưởng mới phải chịu trách nhiệm về vụ một chiếc cầu lớn bị sập. Họ nói rằng ông đã bỏ qua một bản phúc trình cảnh báo rằng chiếc cầu này có lẽ không an toàn.

Ta thấy từ Opposition, đánh vần là O-P-P-O-S-I-T-I-O-N là phe đối lập, Mayor, M-A-Y-O-R là thị trưởng, Collapse đánh vần là C-O-L-L-A-P-S-E là sụp đổ, và To Warn đánh vần là W-A-R-N là cảnh báo. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE : (PAULINE): The opposition party asked that the new mayor be called to account for the collapse of a major bridge. They say he ignored a report warning that the bridge might not be safe.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây xin mời chị Pauline đọc thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): Sure ! The second idiom is “To Square An Account With Someone“, “To Square An Account With Someone”.

TEXT: (TRANG): “To Square An Account With Someone” là thanh toán sổ sách tiền nong với một người nào. Trong thí dụ sau đây bạn chị Pauline là cô Mary tìm cách giải quyết một vụ tranh chấp với một hãng truyền hình dây cáp.

VOICE: (PAULINE): Mary’s trying to square her account with the cable company. She believed they billed her a wrong monthly basic charge. Instead of $16.75 they want her to pay $33.75 a month for six months.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Cô Mary đang tìm cách thanh toán tiền nong với hãng truyền hình giây cáp. Cô ấy tin rằng hãng này đã tính sai tiền tháng cho các dịch vụ tối thiểu của họ. Thay vì tính 16,75 đôla, họ muốn cô ấy trả 33,75 đôla một tháng trong sáu tháng.

Ta thấy từ Cable đánh vần là C-A-B-L-E là dây cáp, To Bill, B-I-L-L là làm hóa đơn tính tiền, và Charge đánh vần là C-H-A-R-G-E là tiền phải trả. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Mary’s trying to square her account with the cable company. She believed they billed her a wrong monthly basic charge. Instead of $16.75 they want her to pay $33.75 a month for six months.

TEXT :(TRANG): Trong thí dụ thứ hai sau đây một người Việt mới định cư tại Hoa Kỳ rất ngạc nhiên và khâm phục khi thấy cách làm việc nhanh chóng và hữu hiệu trong những vụ giao dịch của các công ty thương mại Mỹ.

VOICE : (PAULINE): It’s unbelievable how easy it is to square an account with a credit card company here in the U.S. once you show them their mistake. It certainly wouldn’t be like that back home!

TEXT: (TRANG): Người Việt này nói: Thật dễ dàng làm sao khi phải thanh toán tiền nong với một công ty cung cấp thẻ tín dụng tại Hoa kỳ một khi bạn chỉ cho họ thấy lỗi của họ. Chắc chắn là ở bên nhà việc này sẽ không giống như vậy.

Những từ mới mà ta cần biết là: Unbelievable đánh vần là U-N-B-E-L-I-E-V-A-B-L-E là không thể tin được, Credit Card, C-R-E-D-I-T và C-A-R-D là thẻ tín dụng, và Mistake đánh vần là M-I-S-T-A-K-E là lỗi lầm. Và bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): It’s unbelievable how easy it is to square an account with a credit card company here in the U.S. once you show them their mistake. It certainly wouldn’t be like that back home!

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là To Call To Account là quy trách nhiệm cho một người nào, và hai là To Square An Account là thanh toán tiền nong. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG