Đường dẫn truy cập

LESSON #327: Legal eagle, Rain maker, Ambulance chaser


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ liên quan đến giới luật sư tại Hoa Kỳ. Nước Mỹ là nước có nhiều luật sư nhất trên thế giới, và cũng có nhiều loại luật sư. Có người rất giỏi và tốt, còn cũng có người xấu và không được kính trọng. Nói về loại luật sư giỏi, xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): O.K The first idiom is "Legal Eagle", "Legal Eagle".

TEXT: (TRANG):Legal Eagle gồm có từ Legal, L-E-G-A-L là thuộc về pháp luật, và Eagle, đánh vần là E-A-G-L-E là con chim đại bàng, một loại chim to lớn, sắc sảo và rất được quý trọng tại Hoa Kỳ. Vì thế Legal Eagle được dùng để chỉ một luật sư có tiếng là giỏi và hay thắng kiện. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

VOICE: (PAULINE): We never thought much of Bill in law school because he only got average grades. But he turned out to be a real legal eagle. In fact he’s so good he charges four hundred dollars an hour.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói về một người bạn chị tên Bill như sau: Chúng tôi không để ý gì đến anh Bill nhiều hồi anh ấy còn học ở trường luật vì anh ấy chỉ học được điểm trung bình. Tuy nhiên sau này anh ấy đã trở thành một luật sư hết sức tài giỏi. Anh ấy giỏi đến nỗi bây giờ anh ấy tính 400 đôla một giờ.

Ta thấy từ Average, A-V-E-R-A-G-E là trung bình, Grade đánh vần là G-R-A-D-E là điểm bài thi, To Turn Out, T-U-R-N và O-U-T là trở thành hay hóa ra, và To Charge là tính tiền. Và bây giờ chị Paline đọc lại thí dụ này được không?

VOICE: (PAULINE) : Sure!

We never thought much of Bill in law school because he only got average grades. But he turned out to be a real legal eagle. In fact he’s so good he charges four hundred dollars an hour.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ hai cũng dùng để chỉ một luật sư tài giỏi, có tài mang lại cho tổ họp luật sư những khách hàng giàu có.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is "Rain Maker", "Rain Maker".

TEXT: (TRANG): Rain Maker gồm có từ Rain, R-A-I-N là mưa và Maker, M-A-K-E-R là người làm ra một cái gì. Ngày xưa thổ dân da đỏ tin vào Rain Maker là một phù thủy có phép nhiệm mầu, mà trọng trách là cầu khẩn và nhẩy múa để cầu trời cho có mưa vào lúc dân chúng bị hạn hán. Vì thế ngày nay Rain-Maker là một luật sư tài giỏi cho thế lực và có khả năng mang lại nhiều lợi tức cho tổ hợp luật sư nơi ông làm việc. Xin chị Pauline đọc một thí dụ.

VOICE: (PAULINE): Our law firm needs more business, so we got Mr. Lee as our rain-maker last year. You know, he doubled our income and we have so much work now that we’ve hired four more lawyers.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Sở chúng tôi cần có thêm công việc làm cho nên năm ngoái chúng tôi thu dụng ông Lee làm luật sư chính cho chúng tôi. Bạn biết không? ông ấy đã giúp cho lợi tức của chúng tôi tăng lên gấp đôi, và bây giờ chúng tôi có quá nhiều việc làm, chúng tôi phải mướn thêm bốn luật sư nữa.

Những từ mới đáng chú ý là: Business, đánh vần là B-U-S-I-N-E-S-S là việc làm, kinh doanh, to Double, D-O-U-B-L-E là tăng gấp đôi, và Income đánh vần là I-N-C-O-M-E là lợi tức. Và bây giờ xin mời chị Pauline đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Our law firm needs more business, so we got Mr. Lee as our rain-maker last year. You know, he doubled our income and we have so much work now that we’ve hired four more lawyers.

TEXT: (TRANG): Nếu có loại luật sư giỏi thì cũng có loại luật sư kém cỏi hay có thành tích không tốt đẹp lắm. Xin mời chị Pauline đọc thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): Sure ! The third idiom is "Ambulance Chaser", "Ambulance Chaser".

TEXT: (TRANG): Ambulance Chaser gồm có từ Ambulance, A-M-B-U-L-A-N-C-E là xe cứu thương, và Chaser, đánh vần là C-H-A-S-E-R là người đuổi theo một cái gì đó. Vì thế Ambulance Chaser là loại luật sư đuổi theo một xe cứu thương sau khi xảy ra một tai nạn xe cộ để khuyến khích nạn nhân kiện tụng để lấy tiền. Nếu thắng kiện, thì luật sư này thường lãnh 1/3 số tiền bồi thường. Đây là loại luật sư không được kính trọng cho lắm. Xin mời quý vị nghe thí dụ sau đây.

VOICE: (PAULINE): Since Sally got hurt in the explosion, she’s had so many calls from ambulance-chasers wanting to help her sue the company that she had to change her phone number.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline cho biết như sau: Từ khi cô Sally bị thương trong vụ nổ vừa rồi, cô ấy đã nhận được nhiều cú điện thoại của những luật sư muốn giúp cô kiện tụng công ty nơi cô làm việc, đến độ cô phải đổi số điện thoại của cô.

Ta thấy từ Hurt, H-U-R-T là bị thương, bị đau đớn, Explosion đánh vần là E-X-P-L-O-S-I-O-N là một vụ nổ, và To Sue, S-U-E là thưa kiện. Và bây giờ xin mời chị Pauline đọc lại thí du ïnày.

VOICE: (PAULINE): Since Sally got hurt in the explosion, she’s had so many calls from ambulance-chasers wanting to help her sue the company that she had to change her phone number.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới. Một là Legal Eagle là một luật sư tài giỏi hay thắng kiện. Hai là Rain Maker là luật sư có thế lực có khả năng mang lại nhiều khách hàng quan trọng, và ba là Ambulance Chaser là luật sư chỉ biết xúi giục người khác kiện tụng để lấy tiền. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG