Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 109


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English, bài 109. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là cách trình bầy một vấn đề how to make a presentation. Trước hết, để luyện nghe hiểu, quí vị nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời, và khi nghe câu hỏi, xin trả lời; rồi khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại.

Trong câu, This would make our robots much less expensive than the competition’s=bớt thêm 10% sẽ làm cho người máy điện tử của chúng tôi rẻ hơn người máy của hãng đang cạnh tranh với hãng tôi nhiều. Sau ‘competition’ có dấu phết cao (dấu lược, Apostrophe) và s, hiểu ngầm là chữ robots, khỏi phải lập lại. Xin nghe lại câu này: This would make our robots much less expensive than our competition’s.

To reduce=giảm; reduction (danh từ)= sự giảm bớt. In addition, we will send two engineers to Califormia to train your employees so that they can service the robots, if necessary.=thêm vào đó, chúng tôi sẽ gửi hai kỹ sư đến California để huấn luyện nhân viên của hãng bà cách sửa chữa và bảo trì người máy điện tử, nếu cần.

Cut 1

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions.
Listen to the question, then listen to the dialog.

Eliz: Does Mr. Blake offer to reduce the price of the robots?
(short pause)

Blake: So... to sum up my company’s final proposal, we guarantee a further reduction in the price, another ten percent.

This will make our robots much less expensive than the competition’s.

Eliz: Does Mr. Blake offer to reduce the price of the robots?
(ding)
(pause for answer)

Eliz: Yes, he does. He offers to reduce the price by another ten percent.

(short pause)


Larry: Listen to the question, then listen to the dialog.


Eliz: Why does Mr. Blake offer to send two engineers to California?
(short pause)

Blake: In addition, we will send two engineers to California to train your employees so that they can service the robots, if necessary.

Epstein: Oh, that would be fantastic. Don’t you agree, Shirley?

Graham: Well, it’s a good first step.

Eliz: Why does Mr. Blake offer to send two engineers to California?
(ding)
(pause for answer)

Eliz: He offers to send the engineers to train employees at Advanced Technologies.
(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần mách giúp văn hóa, Culture Tips, Gary chỉ cho ta cách trình bầy một vấn đề. To make a formal presentation=trình bầy một đề tài một cách nghiêm túc. Trước hết, Gary nói, The main thing is to remember to be very clear about everything.=điểm chính là phải nhớ là phải rành mạch về mọi điểm trình bầy. Clear=rành mạch; trái nghĩa là, Vague=mơ hồ. Don’t be vague=đừng nói mơ hồ.

Thứ hai, theo Gary, you have to give specific examples and facts to support your opinions=bạn phải cho thí dụ và dữ kiện cụ thể để hỗ trợ ý kiến của mình. Specific=cụ thể, rành mạch, đặc trưng, đặc thù, riêng biệt đồng nghĩa có những chữ detailed, clear, precise, to the point . [Nhận xét: “specific” khác với “special’’ nghĩa là đặc biệt]. Organize your presentation clearly=xếp đặt bài trình bầy cho có hệ thống rõ ràng. Bằng cách dùng những chữ như, First, trước hết; Second, thứ hai, Next, kế tiếp là, hay, Moreover, Furthermore, In addition, hơn nữa, và cuối cùng, nên tóm tắt những điểm chính đã trình bầy (repeat the main points of your presentation) bằng cách dùng nhóm chữ To sum up, hay In summary. Sau cùng, dùng chữ Finally để người nghe biết mình sắp kết thúc bài trình bầy.

Cut 2

Culture Tips: Formal Presentations

Larry: Culture Tips

This Culture Tip answers the question: How do I make a formal presentation to Americans?

· a formal presentation một bài trình bầy nghiêm túc.

Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.

Today, our e mail question is “How do I make a formal presentation to Americans?”

“I made a presentation last week and they asked a thousand detailed questions afterwards.”

Gary: Well, the main thing to remember is to be very clear about everything.

Say exactly what you mean, even if the audience disagrees with you.

Eliz: So don’t be vague.

Gary: Exactly. Give specific examples and facts to support your opinions.

Eliz: Good advice!

Gary: Also, organize your presentation clearly.

For each new idea in your presentation, use words like “First,” “Second,” and “Next.”

Eliz: That would be clearer.

Gary: And be sure to summarize the main points of your presentation at the end.

You can say, “In summary” and then repeat the main points of your presentation.

Finally, if the audience asks a lot of questions, that’s good!

Eliz: Why?

Gary: Because it means that they were really listening and were interested.

If there are no questions, it may mean that they weren’t very interested.

Eliz: Every week, we get a lot of questions from listeners.

Does that mean that they are very interested?

Gary: I hope so!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần True or False, quí vị tập nghe và trả lời những câu hỏi căn cứ vào ý nghĩa trong bài. Ôn lại: facts=sự kiện; an opinion=ý kiến; the audience=thính giả..
Cut 3

Language Focus: True/False

Larry: Listen and answer.

Eliz: In a presentation, why should you support your ideas with examples and facts?
(ding)
(pause for answer)

Eliz: Examples and facts help the listeners understand your opinions.
(pause)

Eliz: Why is it good if the audience asks a lot of questions?
(ding)
(pause for answer)

Eliz: Questions usually mean that the audience was interested in your presentation.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần đàm thoại thương mại sắp tới, quí vị nghe cô Melissa, Phó chủ tịch công ty lo về Thị trường (Vice President of Marketing) của hãng nước ngọt Spenser Soft Drinks, trình bầy lý do với vị Tổng Giám đốc CEO [viết tắt từ chữ Chief Executive Officer], và Giám đốc Thị trường (Director of Marketing) và ban Giám Ðốc (Board of Directors) của hãng tại sao nên mở một chi nhánh ở Nam Phi –Open a branch office in South Africa. The government there is stable, and the economy is strong.=chính phủ ở đó vững và kinh tế xứ đó mạnh. Stable=vững vàng.

There are almost forty two million people there=xứ đó có gần 42 triệu dân. In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty=thêm vào đó, khí hậu nóng, nên lúc nào người ta cũng khát. The government there allows foreign companies to own one hundred percent of their company=chính phủ ở đó cho phép công ty ngoại quốc làm chủ 100 phần trăm vốn của công ty của họ. To own=làm chủ. They are reducing taxes=họ giảm thuế.

They want us to create jobs for their people=họ muốn chúng ta tạo việc làm cho dân xứ họ. Create jobs=tạo việc làm. Ðể ý những chữ khi cô Melissa trình bầy: trước một lý do, cô dùng ‘First’, ‘Second’, ‘In addition’, và cuối cùng, cô dùng ‘Finally.’ Và cô kết luận, All of this makes South Africa a great opportunity for us=tất cả những sự kiện này khiến Nam Phi là một dịp may lớn cho công ty của chúng ta.

Cut 4

Business Dialog: Making a Proposal

Larry: Business Dialog

The Vice President of Marketing for Spencer Soft Drinks is making a proposal.

She is talking to the CEO, the Director of Marketing and the Board of Directors.

· a branch office văn phòng chi nhánh

Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.

The Vice President of Marketing for Spencer Soft Drinks is making a proposal.

She is talking to the CEO, the Director of Marketing and the Board of Directors.

office sounds

Melissa: I am proposing that we open up a branch office in South Africa.

I think it is a good idea for the following reasons:

First, the government there is stable, and the economy is growing (phát triển.)

Second, there are almost forty two million people there.

In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty.

Finally, the government wants foreign companies to come to South Africa.

They allow foreign companies to own one hundred percent of their company.

And they are reducing taxes.

In summary, there is a stable government and a large, thirsty population.

And the government wants us to create jobs for their people.

All of this makes South Africa a great opportunity for us.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe lại những điểm cô Melissa trình bầy và để ý những chữ mở đầu cho một lý do đưa ra. Ðó là, First, Second, In addition, Finally và In summary.

Cut 5

Focus on Functions: Making a Presentation

Larry:Focus on Functions: Making a Presentation

Larry: Listen to these expressions.


Larry: First

Eliz: First, the government there is very stable and the economy is stronger.

(pause)

Larry: Second

Eliz: Second, there are almost forty two million people there.

(pause)


Larry: In addition

Eliz: In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty.

(pause)

Larry: Finally

Eliz: Finally, the government wants foreign companies to come to South Africa.(pause)

Larry: In summary

Eliz: In summary, there is a stable government and a large, thirsty population.(pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe Gary chỉ cho ta nghe cô Melissa trình bầy lý do nên mở một chi nhánh nước ngọt ở Nam phi. Ta nghe ở câu đầu, cô dùng câu I am proposing…tôi xin đề nghị. Sau đó, cô lần lượt đưa ra những lý do và dùng những chữ như FIRST, SECOND, IN ADDITION. Trước lý do chót, cô dùng FINALLY…và khi gần hết phần trình bầy, cô dùng IN SUMMARY (tóm lại).

She’s numbering the main points=cô ta lần lượt nêu ra những điểm chính.To number=đánh số; kể ra lần lượt theo thứ tự 1, 2, 3.

Quí vị cũng nghe câu Of course, in actual business situations, a presentation would be much longer and would be supported by more detailed examples and information. Dĩ nhiên, trong những hoàn cảnh thương mại thực sự, bài trình bầy có thể dài hơn nhiều và có thể được hỗ trợ bởi nhiều thí dụ và tin tức tỉ mỉ hơn. Actual= thực sự, đồng nghĩa có chữ real. A business situation=một hoàn cảnh thương mại. Support=hỗ trợ; supported by more detailed examples and information=được hỗ trợ bằng nhiều thí dụ và tin tức tỉ mỉ hơn. Danh từ Detail=chi tiết; tĩnh từ detailed=tỉ mỉ.

Whether the presentation is long or short, it is important to follow these same basic principles=Dù bài trình bầy dài hay ngắn, điều quan trọng là theo những nguyên tắc căn bản tương tự này. Basic=căn bản. Principle=nguyên tắc. And to be sure to summarize your main ideas at the conclusion of your talk=và nhớ là phải tóm tắt những ý chính của bạn ở đoạn cuối phần trình bầy.

Cut 6

Gary’s Tips: Business Presentations

Larry: Gary’s Tips.

Gary discusses business presentations.

UPBEAT MUSIC

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about business presentations.

In today’s Business Dialog, we heard an example of a short business presentation.

Notice how the speaker begins with a statement of her main idea, using the expression “I am proposing...”

Melissa: I am proposing that we open up a branch office in South Africa.

Gary: She then introduces the reasons that support her idea.

She makes the organization of her proposal very clear by numbering each of her main points.

Melissa: I think it is a good idea for the following reasons:

Melissa: First, the government there is stable and the economy is growing.

Second, there are almost forty two million people there.

In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty.

Gary: As she gets near the end of her proposal, she uses the expression “Finally” to let her audience know that this will be her last point.

Melissa: Finally, the government wants foreign companies to come to South Africa.

Gary: And at the end of her presentation, she summarizes her main points, using the expression “In summary.”

Melissa: In summary, there is a stable government and a large, thirsty population.

And the government wants us to create jobs for their people.

All of this makes South Africa a great opportunity for us.

Gary: Of course, in actual business situations, a presentation would be much longer and would be supported by more detailed examples and information.

But whether a presentation is long or short, it is very important to follow these same basic principles:

Begin with a statement of your main idea, and clearly indicate the main points in your presentation with words such as “First,” “In addition,” and “Finally.”

And be sure to summarize your main ideas at the conclusion of your talk.

Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time!

Eliz: Thanks, Gary!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 109 trong Chương Trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG