Đường dẫn truy cập

Iran bác bỏ áp lực của Hoa Kỳ và EU về vấn đề hạt nhân của Teheran


B? tru?ng ngo?i giao Iran Kamal Kharrazi dã bác b? nh?ng áp l?c gia tang c?a Hoa K? và Liên hi?p Âu Châu yêu c?u h? t? b? chuong trình h?t nhân.

Lên ti?ng t?i m?t h?c vi?n v? chính sách ngo?i giao t?i New Delhi hôm nay, ông Kharrazi nói r?ng Iran có quy?n phát tri?n chuong trình h?t nhân c?a h? v?i m?c dích hòa bình mà không vi ph?m b?t c? m?t qui d?nh qu?c t? nào.

Ông Kharrazi dang k?t thúc chuy?n tham ?n d? trong hai ngày nh?n m?nh d?n vi?c Iran h?p tác v?i co quan nguyên t? nang qu?c t? và Liên hi?p Âu châu v? v?n d? h?t nhân c?a nu?c h?.

Washington nghi ng? Iran dang bí m?t phát tri?n vu khí h?t nhân và không lo?i b? kh? nang dùng võ l?c n?u Teheran không t? b? tham v?ng.

Iran c?nh báo r?ng Washington ch? có t?n công các co s? h?t nhân c?a h? vì Iran không ph?i ch? có kh? nang phòng th? không mà thôi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG