Đường dẫn truy cập

Hội nghị cấp vùng về dịch bệnh cúm gà sẽ khai mạc vào thứ tư tại TPHCM


Thông tín viên Tini Tran c?a Thông T?n Xã AP hôm th? Hai có bài cho hay nh?ng thách d? trong vi?c t?n di?t m?t lo?i virút dang ti?m tàng trong m?t khu v?c v?a dông dân cu v?a l?m gia c?m s? là ch? d? chính c?a m?t h?i ngh? c?p vùng v? d?ch b?nh cúm gà, khai m?c ngày th? Tu này t?i Thành Ph? H? Chí Minh.

H?i ngh? do T? Ch?c Luong Nông Liên Hi?p Qu?c và T? Ch?c Thú Y Th? Gi?i b?o tr? s? tìm ki?m nh?ng phuong th?c c?ng d?ng th? gi?i có th? ph?i h?p trong m?t chi?n lu?c tru?ng t?n d? ch?ng l?i lo?i d?ch b?nh gi? dây du?c coi không ph?i m?t th? d?ch b?nh truy?n nhi?m ch? x?y ra trong kho?nh kh?c.

Ðây là m?t s? ki?n r?t quan tr?ng, b?i n?u bi?n ch?ng d? lây lan gi?a ngu?i này v?i ngu?i kia qua nh?ng ti?p xúc hàng ngày, d?ch b?nh có th? hi?m nguy không thua kém gì nh?ng d?ch cúm kh?ng khi?p trong th? k? qua t?ng gi?t h?i hàng ch?c tri?u ngu?i.

Cho t?i nay dã có 45 ngu?i thu?c các nu?c Vi?t Nam, Thái Lan và Kampuchia thi?t m?ng vì lo?i virút H5N1 – t?c là lo?i virút gây b?nh cúm gia c?m, trong dó, ch? tr? có 1 ca, còn t?t c? các ca khác d?u phát xu?t t? chuy?n ti?p xúc v?i nh?ng gia c?m b? b?nh.

Nam ngoái cung dã có m?t h?i ngh? v? d?ch b?nh cúm gà, nhung theo ông Anton Rychener, ngu?i c?m d?u van phòng c?a T? Ch?c Luong Nông Liên Hi?p Qu?c t?i Hà N?i, thì h?i ngh? nam ngoái khác v?i nam nay ? ch? nam ngoái m?i ngu?i tìm hi?u v? s? b?t phát c?a d?ch b?nh cúm gà, còn nam nay, m?i ngu?i bi?t là r?ng d?ch cúm này s? ti?m tàng, và vì th? c?n cùng nhau tìm hi?u cách t?n di?t lo?i virút tru?c khi chúng có th? bi?n ch?ng d? lây lan gi?a con ngu?i và con ngu?i, t?o thành m?t d?ch b?nh truy?n nhi?m l? .

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG