Đường dẫn truy cập

Tổng thống nước Chad hối thúc chính phủ Sudan và phe phiến quân ở Darfur tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn


T?ng th?ng nu?c Chad dã h?i thúc chính ph? Sudan và phe phi?n quân ? vùng Dafur tuân th? th?a thu?n ngung b?n và tuyên b? ch?m d?t cu?c n?i chi?n dã kéo dài 2 nam nay.

Trong cu?c h?p ? Chad ngày hôm nay v?i các gi?i ch?c c?a 2 phe trong v? xung d?t, T?ng th?ng Idriss Deby nói r?ng dây là lúc mà h? c?n gi? l?i cam k?t c?a mình.

Hôm qua, các viên ch?c tham gia h?i ngh?, trong dó có T?ng th?ng Omar Hassan al-Bashir c?a Sudan, dã yêu c?u các nhà di?u gi?i chu?n b? cho vi?c t? ch?c 1 vòng dàm phán m?i trong tháng này.

Ba vòng dàm phán tru?c dây dã không ngan ch?n du?c b?o d?ng ? Dafur, noi mà v? xung d?t dã khi?n ít nh?t 70 ngàn ngu?i thi?t m?ng và 1 tri?u ru?i ngu?i b? nhà c?a d? di lánh n?n.

Hôm qua, T?ng thu ký Liên Hi?p Qu?c ông Kofi Annan thúc gi?c H?i d?ng B?o an nhanh chóng hành d?ng d? ch?n d?ng tình tr?ng b?o d?ng ? Dafur.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG