Đường dẫn truy cập

Thái Lan thành lập một trung đoàn đặc biệt để chấm dứt bạo động tại miền Nam


N?i các Thái Lan dã ch?p thu?n cho quân d?i thành l?p m?t trung doàn d?c bi?t d? ch?m d?t tình tr?ng xáo tr?n ngày càng gia tang t?i các t?nh mi?n Nam mà da s? dân theo H?i Giáo.

Các gi?i ch?c nói r?ng Trung doàn này s? d?n trú t?i các t?nh Narathiwat, Pattani, và Yala, là nh?ng noi x?y ra nhi?u cu?c b?o d?ng khi?n hon 500 ngu?i thi?t m?ng t? nam ngoái t?i nay.

Tin cho hay, B? ch? huy c?a Trung doàn m?i này ch?c s? du?c d?t t?i Pattani.

Th? Tu?ng Thaksin Shinawatra nói r?ng m?t ph?n trong nh?ng trách v? c?a Trung doàn này là phát tri?n quan h? v?i nhân dân các t?nh mi?n Nam, trong dó có c? vi?c th?c hi?n nh?ng d? án phát tri?n cung nhu các ho?t d?ng dân v?n.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG