Đường dẫn truy cập

Đức Giáo Hoàng không chủ trì các thánh lễ  của tuần chay tại Vatican


Ð?c giáo Hoàng Joan Phaolo Ð? Nh? không ch? trì các thánh l? c?a tu?n chay t?i Vatican l?n d?u tiên trong 26 nam gi? ch?c v? m?t Ð?c Giáo hoàng.

Ð?c h?ng y James Stafford c?a Hoa k? hôm nay dã ch? trì các thánh l? nhân danh v? giáo ch? 84 tu?i này.

Tu?n r?i Ð?c Giáo Hoàng dã ph?i nh?p vi?n kh?n c?p vì b? khó th? do b?nh cúm gây ra.

Các gi?i ch?c Vatican cho bi?t s?c kh?e c?a Ngài dã kh? quan nhung Ngài v?n còn luu l?i b?nh vi?n Gimelli t?i Rome.

Lâu nay, v? giáo Hoàng sinh tru?ng t?i Ba lan này, dã ph?i ch?ng ch?i v?i b?nh Parkinson và nhi?u b?nh khác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG