Đường dẫn truy cập

Ông Hassan Rowhani: Iran muốn giải quyết những bất đồng với Hoa Kỳ


Ngu?i d?ng d?u H?i d?ng an ninh t?i cao Iran, ông Hassan Rowhani, cho bi?t Teheran mu?n gi?i quy?t nh?ng b?t d?ng v?i Washington và nói r?ng m?t cu?c t?n công quân s? c?a Hoa k? s? không phá h?y h?t du?c các co s? h?t nhân c?a Iran.

Ông Hassan Rowhani, cung là m?t thuong thuy?t gia h?t nhân c?a Iran, dã dua ra nh?n d?nh v?a k? trên chuong trình truy?n hình nhà nu?c hôm nay.

Ông nói r?ng Iran có th? di chuy?n các xu?ng h?t nhân vào du?i các ng?n núi và xúc ti?n chuong trình h?t nhân t?i d?a di?m mà ch?ng có bom hay phi d?n nào có th? tác h?i du?c.

Ông cho bi?t Iran không mu?n t?o ra tình tr?ng cang th?ng v?i Hoa k?, nhung Washington dang ngan ch?n t?t c? các n? l?c d? gi?i quy?t m?i b?t d?ng.

Ngo?i tru?ng Hoa k? Condoleezza Rice tu?n tru?c tuyên b? r?ng gi?i pháp t?n công quân s? nh?m vào Iran không n?m trong chuong trình hành d?ng c?a chính ph? Washington vào lúc này.

Hoa k? t? cáo Iran dang bí m?t phát tri?n vu khí h?t nhân. Iran bác b? cáo bu?c này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG