Đường dẫn truy cập

Các giáo hội Tin Lành tại gia sẽ được phép hoạt động nếu từ bỏ mọi liên hệ với tổ chức FULRO


Thông T?n Xã AP trích tin c?a các co quan truy?n thông Vi?t Nam nói r?ng Th? Tu?ng Phan Van Kh?i s? cho phép các giáo h?i Tin Lành t?i gia ? Vi?t Nam du?c ho?t d?ng n?u các giáo h?i này lên ti?ng t? b? nh?ng quan h? v?i m?t c?u t? ch?c du kích b? chính ph? Vi?t Nam cho là dã khích d?ng nh?ng v? bi?u tình ph?n kháng l?n lao.

Tin v?a k? nói r?ng theo ch? th? du?c dua ra hôm th? Sáu v?a r?i, giáo h?i Tin Lành t?i gia, lâu nay v?n b? chính ph? d?t ra ngoài vòng pháp lu?t, s? du?c phép ho?t d?ng n?u t? b? m?i liên h? v?i t? ch?c FULRO là t? ch?c dã chi?n d?u bên c?nh l?c lu?ng Hoa K? trong cu?c chi?n tranh Vi?t Nam.

Ph?n l?n giáo h?i Tin Lành t?i gia du?c các tín d? c?a giáo phái Tin Lành Dega di?u hành. Giáo phái này, m?t giáo phái Tin Lành Phúc Âm, dã b? chính ph? Vi?t Nam t? cáo là liên h? v?i m?t phong trào dòi ly khai. Theo ch? th? v?a k? thì chính quy?n d?a phuong s? t?o di?u ki?n thu?n l?i cho nh?ng sinh ho?t tôn giáo t?i gia hay t?i thôn xã cho nh?ng tín d? có nh?ng nhu c?u tôn giáo th?c s?, bi?t tôn tr?ng lu?t pháp, và không hành d?ng cho nhóm Fulro ph?n cách m?ng cung nhu không có liên h? gì t?i giáo phái Tin Lành Dega.

Ch? th? này cung nói là tín d? Tin Lành t?i các t?nh thu?c mi?n núi ? B?c Vi?t cung du?c phép sinh ho?t tôn giáo c?a mình. Tuy nhiên, ch? th? này nh?n m?nh r?ng s? có nh?ng bi?n pháp tr?ng ph?t n?ng n? d?i v?i nh?ng ho?t d?ng tôn giáo b?t h?p pháp, và chính quy?n d?a phuong s? cho công b? tên tu?i nh?ng ai gi? danh làm linh m?c Tin Lành d? tham gia vào nh?ng ho?t d?ng ch?ng chính ph?.

Trong nam qua, Vi?t Nam dã b? áp l?c n?ng n? c?a qu?c t? v? di?u mà ngu?i ta cho là nh?ng v? dàn áp tôn giáo và vi ph?m nhân quy?n. Hoa K? và Liên Hi?p Âu Châu dã công khai lên án thành tích nhân quy?n t?i t? c?a Vi?t Nam.

L? Ph?c Sinh nam ngoái, hàng ngàn ngu?i trên vùng tây nguyên, ph?n l?n là ngu?i Thu?ng theo Co Ð?c Giáo, dã xu?ng du?ng ph?n kháng vi?c chính ph? t?ch thâu ru?ng d?t và dàn áp tôn giáo. Nh?ng v? bi?u tình tuong t? dã di?n ra trong nam 2001. Chính ph? dã ph?i phong to? toàn b? vùng này và dua quân d?i cùng v?i c?nh sát t?i d?p các cu?c bi?u tình.

Các t? ch?c tranh d?u cho nhân quy?n nói là có ít nh?t 10 ngu?i ph?n kháng t? thuong, d?ng th?i lên án chính ph? v? t?i dánh d?p và b?t gi? nhi?u ch?c ngu?i Thu?ng khác. Phía Vi?t Nam nói là ch? có 2 ngu?i thi?t m?ng. Vi?t Nam d? l?i cho T? Ch?c Ngu?i Thu?ng, có tr? s? t?i Hoa K? và do c?u th? lãnh nhóm FULRO là Kok Ksor c?m d?u, là dã t?o ra nh?ng v? r?i lo?n v?a k?. Vi?t Nam cung còn dàn áp m?nh tay xu?ng nh?ng ngu?i theo giáo phái Tin Lành Dega, bu?c h? ph?i công khai lên ti?ng b? d?o.

Vi?t Nam v?n cho r?ng không có ai b? ngu?c dãi vì lý do tôn giáo. Tuy nhiên, t?i Vi?t Nam ch? có 6 tôn giáo du?c nhà nu?c h?u thu?n là du?c chính ph? nhìn nh?n và du?c phép ho?t d?ng mà thôi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG