Đường dẫn truy cập

Trung Quốc tìm được một loại thuốc chủng ngừa mới cho gia cầm khỏi bị bệnh cúm gà


B? Nông Nghi?p Trung Qu?c loan tin là các khoa h?c gia Trung Qu?c dã s?n xu?t du?c m?t lo?i thu?c ch?ng ng?a m?i có kh? nang b?o v? gia c?m kh?i b? b?nh cúm gà trong m?t th?i gian lâu dài hon.

T? Trung Qu?c Nh?t Báo nói r?ng nh?ng cu?c th? nghi?m cho th?y lo?i thu?c ch?ng này có kh? nang giúp gà, v?t, ngan, ng?ng ch?ng l?i lo?i virút H5N1 trong th?i gian 3 tu?n l? sau khi du?c chích ng?a. Tin v?a k? cho bi?t thu?c ch?ng s? b?o v? gà v?t kh?i b?nh cúm gà ít nh?t là trong th?i gian 10 tháng, t?c là 4 tháng nhi?u hon các lo?i thu?c ch?ng dang du?c dùng, và ngan, ng?ng du?c b?o v? trong th?i gian 3 tháng.

Trung Qu?c loan báo là lo?i thu?c ch?ng m?i này s? du?c mang ra dùng tru?c h?t t?i nh?ng t?nh d?c biên gi?i v?i Vi?t Nam và Thái Lan, là hai nu?c g?p n?n tái b?t phát d?ch cúm gà. Lo?i virút H5N1 còn có kh? nang gây ch?t ngu?i, và b? cho là dã làm 33 ngu?i thi?t m?ng t?i Vi?t Nam t? cu?i nam 2003, trong dó có 13 ngu?i k? t? ngày 30 tháng Ch?p d?n nay.

12 ngu?i khác cung ch?t vì lo?i virút này t?i Thái Lan. Gi?i ch?c Trung Qu?c hy v?ng lo?i thu?c ch?ng ng?a m?i s? giúp ngan ch?n s? lây lan c?a d?ch cúm gà t? các nu?c láng gi?ng v?i Trung Qu?c.

Vi?t Nam cho hay là sau d?p T?t nguyên dán s? b?t d?u th? nghi?m các lo?i thu?c ch?ng ng?a do Trung Qu?c và Hà Lan s?n xu?t. Theo u?c tính chính th?c, Vi?t Nam hi?n có kho?ng 208 tri?u gà v?t. N?u nh?ng v? th? nghi?m thành công, Vi?t Nam s? cho ch?ng ng?a t?t c? gia c?m trong nu?c tru?c cu?i nam nay.

M?t h?i ngh? c?p khu v?c d? th?o lu?n du?ng l?i ch?ng d?ch b?nh cúm gà s? di?n ra t?i Thành Ph? H? Chí Minh t? ngày 23 d?n ngày 25 tháng này, du?i s? b?o tr? c?a T? Ch?c Luong Nông Liên Hi?p Qu?c và t? ch?c Thú Y Th? Gi?i.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG