Đường dẫn truy cập

Phiên tòa xét xử một tài xế xe vận tải gây ra cái chết cho 19 người di dân


M?t b?i th?m doàn dang du?c ch?n t?i thành ph? Houston, ti?u bang Texas hôm nay d? xét x? m?t tài x? v?n t?i b? t? cáo gây cái ch?t c?a 19 ngu?i di dân b?t h?p pháp trong m?t v? buôn l?u ngu?i b? th?t b?i.

Các công t? viên nói r?ng ông Tyrone Williams dã du?c thuê d? ch? hon 70 ngu?i di dân t? mi?n Nam ti?u bang Texas g?n biên gi?i Mehico d? di Houston vào tháng 5 nam 2003, nhung dã r?i b? chi?c xe t?i c?a ông ta sau khi m?t s? ngu?i di dân b? ch?t vì nhi?t d? trong xe quá nóng.

Phiên toà này dã b? hoãn l?i nhi?u l?n vì nh?ng tranh ch?p pháp lý gi?a th?m phán và các công t? viên. Cu?c tranh ch?p xoay quanh m?t dòi h?i c?a các lu?t su bên b?, mu?n các công t? viên ph?i gi?i thích lý do t?i sao ông William l?i là b? can duy nh?t có th? b? k?t án t? hình trong s? 14 ngu?i dính líu vào v? buôn ngu?i này.

Lu?t su c?a tài x? Williams nói r?ng chính ph? mu?n k?t án t? hình ông Williams vì ông là ngu?i da den.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG