Đường dẫn truy cập

Tiger Airways được quyền đáp xuống Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh


M?t hãng máy bay giá r? c?a Singapore, Tiger Airways, dã giành du?c quy?n dáp xu?ng hai thành ph? Hà N?i và H? Chí Minh c?a Vi?t Nam.

Tu?ng thu?t hôm th? sáu c?a hãng thông t?n tài chánh Dow Jones cho hay Tiger Airways, công ty con c?a Singapore Airlines, s? bán vé v?i giá r? hon 80% so v?i giá c?a công ty m?. Vì hi?n gi? Tiger Airways ch? bay t?i các d?a di?m ? Thái lan cho nên vi?c giành du?c quy?n th?c hi?n các chuy?n bay t?i Vi?t Nam s? giúp công ty này gi?m b?t nh?ng r?i ro.

Các viên ch?c c?a công ty cho bi?t h?i g?n dây s? khách d?n thành ph? ngh? mát Pukhet c?a Thái lan dã sút gi?m dáng k? vì tác d?ng c?a thiên tai sóng th?n hôm 26 tháng 12 v?a qua.

Phái viên Dow Jones trích l?i T?ng giám d?c Tiger Airways, ông Tony Davis nói r?ng tuy?n bay t?i Vi?t Nam dánh d?u ph?n d?u c?a giai do?n hai c?a công ty ông nh?m n?i r?ng m?ng lu?i ho?t d?ng t?i các nu?c trong vùng Ðông Nam Á, và trong nay mai, công ty này s? loan báo ngày th?c hi?n chuy?n bay d?u tiên t?i Vi?t Nam.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG