Đường dẫn truy cập

Vatican: Tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng rất khả quan


Tòa Thánh Vatican cho hay tình tr?ng s?c kh?e c?a Ð?c Giáo Hoàng Gioan Phao L? ti?p t?c kh? quan. Phát ngôn viên chính c?a Tòa Thánh Vatican hôm nay nói r?ng Ð?c Giáo Hoàng dã an u?ng bình thu?ng.

Ð?c Giáo Hoàng mu?n du?c ch? trì bu?i l? vào ngày Ch? Nh?t này nhu thu?ng l?, và Tòa Thánh Vatican nói r?ng n?u s?c kh?e c?a ngài ti?p t?c du?c c?i thi?n, ngài có th? d?c bài gi?ng hàng tu?n t? b?nh vi?n.

Ð?c Giáo Hoàng, 84 tu?i, dang tinh du?ng qua ngày th? ba t?i b?nh vi?n Gemelli ? Rome. Ngài dang du?c ch?a tr? v? b?nh cúm và nh?ng khó khan v? du?ng hô h?p.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG