Đường dẫn truy cập

Toàn bộ  104 người trên chiếc phi cơ chở khách của Afghanistan đã thiệt mạng.


Các gi?i ch?c Nato và Afghanistan cho bi?t du?ng nhu toàn b? 104 ngu?i trên chi?c phi co ch? khách c?a Afghanistan b? roi trong tr?n bão tuy?t hôm th? nam dã thi?t m?ng.

Xác phi co lâm n?n dã du?c các binh si Nato và Afghanistan tìm th?y ngày hôm nay t?i m?t noi cách th? dô 20 kilo mét v? hu?ng dông.

Các viên ch?c c?a hãng máy bay cho bi?t trong t?ng s? 96 hành khách có ít nh?t 23 ngu?i nu?c ngoài, trong dó có 9 ngu?i Th? nhi k? và ít nh?t 4 ngu?i M?.

Trên máy bay còn có phi hành doàn g?m 4 ngu?i Nga. Phi co x?u s? này bay t? thành ph? Herat ? mi?n tây d?n phi tru?ng Kabul nhung du?c yêu c?u tìm noi khác d? dáp xu?ng vì có bão tuy?t.

Gi?i h?u trách cho bi?t tru?c khi phi co b? m?t d?ng trên màn ?nh ra da, viên phi công dã liên l?c v?i m?t phi tru?ng ? lân bang Pakistan d? xin phép h? cánh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG