Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice sẽ hội đàm với Thủ tướng Đức


Ngo?i tru?ng Hoa k? Condoleeza Rice s? h?i dàm v?i Th? tu?ng Ð?c Gerhard Schroeder t?i Berlin hôm nay.

Vai trò c?a nu?c Ð?c trong vi?c hu?n luy?n binh si Iraq và tình hình t?i Iraq h?u nhu có ph?n ch?c s? là uu tiên cao trong các d? tài du?c dua ra th?o lu?n.

Tru?c dó trong ngày, khi lên ti?ng tru?c gi?i truy?n thông t?i London sau cu?c h?p v?i Ngo?i tru?ng Anh Jack Straw. Bà Rice tìm cách gi?m b?t s? lo ng?i c?a các nu?c Âu châu, nói r?ng vi?c Hoa k? s? t?n công Iran vì chuong trình h?t nhân c?a nu?c này không n?m trong chuong trình c?a nu?c M? trong lúc này.

Bà Rice c?nh cáo Iran ch? có s? d?ng chuong trình h?t nhân trong m?c dích dân s? d? che d?u vi?c phát tri?n vu khí h?t nhân c?a h?.

Bà nói r?ng Iran nên n?m l?y co h?i d? gi?i quy?t m?i b?t d?ng v? h?t nhân m?t cách ôn hòa nhu các nhà lãnh d?o Âu châu dã d? ngh? và tuân th? các qui d?nh qu?c t?.

Bà Rice hi?n dang công du Âu Châu và Trung Ðông 8 ngày. Và bà s?p lên lên du?ng sang Ð?c d? g?p Th? tu?ng Schroeder.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG