Đường dẫn truy cập

Việt Nam kêu gọi LHQ giúp chống lại dịch cúm gà


Vi?t Nam lên ti?ng kêu g?i Liên Hi?p Qu?c tr? giúp ch?ng l?i d?ch cúm gà dã làm 12 ngu?i thi?t m?ng trong vòng 5 tu?n l? v?a qua.

Theo tin c?a các hãng thông t?n AP và AFP, h?i khuya th? tu, b? tru?ng nông nghi?p Cao Ð?c Phát dã g?i m?t b?c thu cho T? ch?c y t? th? gi?i và t? ch?c Luong Nông Liên Hi?p Qu?c d? xin giúp d?.

Ð?i di?n T? ch?c y t? th? gi?i t?i Vi?t Nam, ông Hans Troedsson cho hãng tin AFP hay r?ng b? tru?ng nông nghi?p Vi?t Nam dã yêu c?u t? ch?c c?a ông giúp h? khai tri?n m?t sách lu?c gi?i quy?t d?ch cúm gà dang b?t phát t?i Vi?t Nam.

Ông Troedsson nói r?ng các co quan c?a Liên Hi?p Qu?c cung s? ph?i h?p vi?n tr? t? c?ng d?ng qu?c t?. Các chuyên gia s? du?c g?i d?n Vi?t Nam d? dánh giá toàn b? tình hình.

Ông Troedsson cho r?ng l?i kêu g?i giúp d? c?a Vi?t Nam là m?t tin r?t dáng m?ng vì nó ch?ng t? chính ph? Vi?t Nam nh?n th?c du?c tính cách nghiêm tr?ng c?a tình hình và cam k?t gi?i quy?t v?n d? m?t các nghiêm ch?nh v?i s? tr? giúp c?a c?ng d?ng qu?c t?.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG