Đường dẫn truy cập

Việt Nam khuyến khích các gia đình không nên có quá 2 con


Vi?t Nam nh?m m?c tiêu h?n ch? dân s? ? m?c 88 tri?u vào nam 2010 b?ng cách ti?p t?c sách lu?c khuy?n khích các gia dình không nên có quá 2 con. Vi?t Nam cung d?nh ch? tiêu gi?m t? l? tang dân s? ? m?c 1,1%.

B?n tin do Yahoo ph? bi?n trên m?ng ghi nh?n r?ng sách lu?c v?a k? bao g?m vi?c gia tang s? ngu?i s? d?ng các phuong pháp hi?n d?i d? h?n ch? sinh d? lên t?i 70%.

Theo sách lu?c này, dân s? Vi?t Nam du?c tiên li?u s? tang 1,22% lên t?i 82 tri?u 493 ngàn ngu?i trong nam nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG