Đường dẫn truy cập

Nội các Israel chấp thuận kế hoạch phóng thích 900 tù nhân Palestine


Các ngu?n tin thân c?n v?i th? tu?ng Israel cho hay n?i các c?a ông Ariel Sharon dã ch?p thu?n m?t k? ho?ch nh?m phóng thích 900 tù nhân Palestine và tri?t thoái binh si ra kh?i th? tr?n Jericho.

Theo ngu?n tin v?a k?, Israel s? th? 500 tù nhân Palestine vào lúc k?t thúc h?i ngh? thu?ng d?nh Israel-Palestine di?n ra vào tu?n t?i ? Ai c?p và 400 tù nhân khác s? du?c th? trong vòng 3 tháng n?a. Hi?n có kho?ng 8 ngàn ngu?i Palestine b? Israel giam gi?.

Vi?c rút quân ra kh?i Jericho s? b?t d?u di?n ra trong vài ngày t?i dây. Quân d?i Israel cung dang d? trù tri?t thoái ra kh?i 4 trung tâm dân cu Palestine ? vùng Tây Ng?n.

Quy?t d?nh v?a k? du?c loan báo sau khi gi?i lãnh d?o Palestine có hành d?ng d? ngan ch?n nh?ng v? t?n công c?a các ph?n t? ch? chi?n nh?m vào Israel.

M?t cu?c ngung b?n trên th?c t? gi?a Israel và Palestine dã du?c thi hành trong g?n 2 tu?n qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG