Đường dẫn truy cập

Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị quốc tế để bàn về phương cách chống lại dịch cúm gia cầm


Vi?t Nam s? t? ch?c m?t h?i ngh? qu?c t? vào h? tu?n tháng này d? bàn v? nh?ng phuong cách nh?m ch?ng l?i cúm gia c?m, là d?ch b?nh dã gây t? vong cho 12 ngu?i ? Vi?t Nam trong vòng m?t tháng.

B?n tin do hãng thông t?n AP dánh di t? Hà n?i hôm th? tu trích l?i d?i di?n t? ch?c Luong Nông Liên Hi?p Qu?c t?i Vi?t Nam, ông Anton Rychner, nói r?ng h?i ngh? v?a k? s? bàn v? nhi?u v?n d?, ph?n l?n là v? công cu?c h?p tác khu v?c, d? tìm ra m?t sách lu?c chung ch?ng d?ch cúm gà.

Ông Rychner cho bi?t thêm r?ng h?i ngh? s? du?c t? ch?c t?i thành ph? H? chí Minh t? ngày 23 d?n ngày 25 tháng này du?i s? d?ng b?o tr? c?a T? ch?c Luong Nông Liên Hi?p Qu?c và T? ch?c Thú y th? gi?i, và s? qui t? các d?i bi?u c?a T? ch?c Y t? Th? gi?i cùng v?i các co quan c?p vi?n c?a m?t s? qu?c gia.

Trong khi dó, gi?i h?u trách thành ph? H? chí Minh m?i dây dã ra l?nh cho dân chúng t?i 11 qu?n n?i thành không du?c nuôi gia c?m cho d?n h?t nam nay và ph?i gi?t h?t v?t trên toàn thành ph? d? ngan không cho cúm gia c?m lây lan.

Phái viên AP trích l?i ông Ph?m Xuân Th?o, Chi c?c phó chi c?c thú y thành ph? H? chí Minh, nói r?ng kho?ng 55 ngàn con v?t có k?t qu? xét nghi?m âm tính s? du?c gi?t và dông l?nh d? dem bán, và kho?ng 125 ngàn con khác s? du?c tiêu h?y và nông dân s? du?c b?i thu?ng. Theo d? li?u, k? ho?ch này s? hoàn t?t vào ngày m?ng 6 tháng 2.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG