Đường dẫn truy cập

Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị quốc tế để bàn về phương cách chống lại dịch cúm gia cầm


Vi?t Nam s? t? ch?c m?t h?i ngh? qu?c t? vào h? tu?n tháng này d? bàn v? nh?ng phuong cách nh?m ch?ng l?i cúm gia c?m, là d?ch b?nh dã gây t? vong cho 12 ngu?i ? Vi?t Nam trong vòng m?t tháng.

B?n tin do hãng thông t?n AP dánh di t? Hà n?i hôm th? tu trích l?i d?i di?n t? ch?c Luong Nông Liên Hi?p Qu?c t?i Vi?t Nam, ông Anton Rychner, nói r?ng h?i ngh? v?a k? s? bàn v? nhi?u v?n d?, ph?n l?n là v? công cu?c h?p tác khu v?c, d? tìm ra m?t sách lu?c chung ch?ng d?ch cúm gà.

Ông Rychner cho bi?t thêm r?ng h?i ngh? s? du?c t? ch?c t?i thành ph? H? chí Minh t? ngày 23 d?n ngày 25 tháng này du?i s? d?ng b?o tr? c?a T? ch?c Luong Nông Liên Hi?p Qu?c và T? ch?c Thú y th? gi?i, và s? qui t? các d?i bi?u c?a T? ch?c Y t? Th? gi?i cùng v?i các co quan c?p vi?n c?a m?t s? qu?c gia.

Trong khi dó, gi?i h?u trách thành ph? H? chí Minh m?i dây dã ra l?nh cho dân chúng t?i 11 qu?n n?i thành không du?c nuôi gia c?m cho d?n h?t nam nay và ph?i gi?t h?t v?t trên toàn thành ph? d? ngan không cho cúm gia c?m lây lan.

Phái viên AP trích l?i ông Ph?m Xuân Th?o, Chi c?c phó chi c?c thú y thành ph? H? chí Minh, nói r?ng kho?ng 55 ngàn con v?t có k?t qu? xét nghi?m âm tính s? du?c gi?t và dông l?nh d? dem bán, và kho?ng 125 ngàn con khác s? du?c tiêu h?y và nông dân s? du?c b?i thu?ng. Theo d? li?u, k? ho?ch này s? hoàn t?t vào ngày m?ng 6 tháng 2.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG