Đường dẫn truy cập

Đảng Thai Rak Thai của thủ tướng Thaksin Shinawatra và cuộc bầu cử sắp tới


Ð?ng Thai Rak Thai c?a th? tu?ng Thaksin Shinawatra d? ki?n s? giành du?c th?ng l?i trong cu?c b?u c? ngày m?ng 6 tháng 2 t?i dây, và nhi?u nhà quan sát cho r?ng các nu?c láng gi?ng c?a Thái lan s? c?m th?y hài lòng v?i k?t qu? dó vì h? s? du?c giao ti?p v?i nh?ng khuôn m?t quen thu?c.

Tuy nhiên, m?t s? nhà phân tích nói r?ng th? tu?ng Thaksin s? c?n ph?i n? l?c nhi?u hon n?a d? tránh x?y ra nh?ng v? xích mích v?i các lân bang, d?c bi?t là v?i chính ph? Malaysia.

M?t s? chi ti?t v? vi?c này s? do Duy Ái trình bày trong ti?t m?c Nhìn V? Á Châu sau dây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG