Đường dẫn truy cập

Tân chính phủ Nepal dự tính kêu gọi phiến quân hòa đàm


Tân chính ph? Nepal do Qu?c vuong Gyanendra c?m d?u d? tính kêu g?i phi?n quân theo ch? nghia Mao Tr?ch Ðông hòa dàm.

L?i loan báo hôm th? Tu du?c dua ra sau khi qu?c vuong cho n?i các m?i làm l? tuyên th?, m?t ngày sau khi qu?c vuong gi?i nhi?m chính ph? cu vì chính ph? này không hòa gi?i du?c v?i phi?n quân và không t? ch?c bàu c?.

Phi?n quân dã chi?n d?u, dòi thay th? nu?c quân ch? này b?ng m?t nu?c c?ng s?n. Hoa K?, ?n Ð? Anh qu?c và nhi?u nu?c khác dã ch? trích hành d?ng bãi nhi?m chính ph? c?a qu?c vuong Nepal, cho r?ng hành d?ng này có th? gây phuong h?i t?i n? l?c c?a chính ph? trong cu?c tranh ch?p ch?ng nh?ng ph?n t? theo ch? nghia Mao Tr?ch Ðông.

Ông Suhas Chakma thu?c Trung Tâm Nhân Quy?n Á Châu dua ra nh?n d?nh v? v? này r?ng c?ng d?ng qu?c t? ph?i áp l?c dòi Nepal kh?i s? ngay nh?ng cu?c hòa dàm, n?u không, trong th?i gian 15 ngày n?a, có th? ti?ng súng s? gia tang, các cu?c trtanh ch?p s? gia tang và s? t? vong cung s? gia tang.

M?t khác, H?i Ân Xá Qu?c t? cho hay th? gi?i ph?i cho qu?c vuong Gyanendra bi?t rõ r?ng ông ph?i hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? vi?c b?o v? nhân quy?n cho ngu?i dân Nepal.

H?i Ân Xá Qu?c t? nói r?ng khi Nepal du?c d?t trong tình tr?ng kh?n truong l?n g?n dây nh?t cách dây 4 nam, r?t nhi?u v? vi ph?m nhân quy?n dã x?y ra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG