Đường dẫn truy cập

Các giáo sĩ Hồi giáo Sunni nói cuộc bầu cử Iraq thiếu tính cách hợp pháp


Các giáo si H?i giáo Sunni t?i Iraq nói r?ng cu?c b?u c? hôm ch? nh?t v?a qua thi?u tính cách h?p pháp vì r?t ít c? tri ngu?i Sunni di b?u.

Trong khi cu?c ki?m phi?u dang ti?p di?n hôm nay, thì Hi?p h?i các h?c gi? H?i giáo, nhi?u th? l?c t?i Iraq cho bi?t h? tôn tr?ng s? ch?n l?a c?a nh?ng ngu?i di b? phi?u, nhung s? ch? coi chính ph? m?i nhu m?t chính ph? t?m th?i v?i m?t s? quy?n hành có gi?i h?n.

Ðuong nhiên tân chính ph? s? là m?t chính ph? t?m th?i, v?i nhi?m quy?n m?t nam. Tuy nhiên các giáo si H?i giáo Sunni nói r?ng theo h? thì chính ph? nhu v?y s? không d? th?m quy?n d? chu toàn nhi?m v? chính là so?n th?o b?n hi?n pháp m?i cho Iraq.

Các gi?i ch?c b?u c? th?a nh?n có tr? ng?i t?i m?t s? d?a di?m b?u c? trong khu v?c ngu?i h?i giáo Sunni vì phòng phi?u không m? c?a ho?c vì thi?u phi?u b?u.

H?i giáo Shia, d?i di?n cho da s? dân t?i Iraq, dã l?p l?i nhi?u l?n h?a r?ng ngu?i H?i giáo Sunni s? có d?i di?n trong tân chính ph?.


Trong khi dó, tình hình khá l?ng d?u trong vài ngày sau khi di?n ra b?u c? dã không còn n?a, hôm nay quân n?i d?y dã h? sát ít nh?t 5 ngu?i và làm n? tung m?t ?ng d?n d?u.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG