Đường dẫn truy cập

Tổng Thống lâm thời Iraq kêu gọi các đảng phái tham gia tiến trình thành lập chính phủ


T?ng Th?ng lâm th?i Iraq, Ghazi al-Yawar dã kêu g?i t?t c? các d?ng phái, ngo?i tr? nh?ng t? ch?c ch? truong b?o d?ng, tham gia ti?n trình thành l?p chính ph? k? ti?p c?a Iraq sau cu?c b?u c? l?ch s? hôm Ch? Nh?t v?a qua.

Hôm nay, ông al-Yawar, là m?t tín d? H?i Giáo Sunni g?c ? R?p, nói r?ng, ngay c? nh?ng d?ng phái c?a ngu?i H?i Giáo Sunni dã t?ng kêu g?i t?y chay cu?c b?u c? v?a qua cung nên tham gia.

Trong m?t thông di?p tuong t? ngày hôm nay, Th? Tu?ng lâm th?i c?a Iraq, ông Iyad Allawi, dã kêu g?i nhân dân Iraq doàn k?t sau cu?c b?u c? ngày Ch? Nh?t mà ông g?i là m?t dòn n?ng d?i v?i các ph?n t? n?i d?y.

Các viên ch?c ph? trách b?u c? t?i Iraq nói r?ng h? dã hoàn t?t m?t cu?c ki?m phi?u so kh?i sau cu?c b?u c? hôm Ch? Nh?t v?a qua và s? chuy?n k?t qu? này v? th? dô Baghdad.

Các viên ch?c v?a k? cho hay, ?y Ban B?u C? có th? s? b?t d?u công b? k?t qu? t?ng ph?n ngay ngày hôm nay, nhung nh?ng k?t qu? cu?i cùng và vi?c nêu danh 275 thành viên trúng c? vào qu?c h?i lâm th?i c?a Iraq có th? ph?i m?t t?i 10 ngày.

Cung trong ngày hôm nay, nhà ch?c trách Iraq dã n?i l?ng nh?ng h?n ch? và cho m? c?a l?i biên gi?i b? dóng trong th?i gian b?u c? d? ngan ng?a b?o d?ng x?y ra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG