Đường dẫn truy cập

Các nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc lập một tổ chức vinh danh ông Triệu Tử Dương


M?t nhóm các nhân v?t b?t d?ng chính ki?n Trung qu?c dã thành l?p m?t t? ch?c d? vinh danh c?u lãnh t? d?ng c?ng s?n Tri?u T? Duong.

Theo m?t thông cáo dua ra hôm nay thì ?y ban vinh danh ông Tri?u t? Duong du?c thành l?p d? ph?n d?i vi?c nhà c?m quy?n Trung qu?c dã t? ch?c tang l? c?a ông Tri?u t? Duong m?t cách so sài và dã xúc ph?m d?n nh?ng ngu?i d?n bày t? lòng tôn kính d?i v?i v? lãnh t? b? khai tr? này.

Các nhân v?t b?t d?ng chính ki?n cho bi?t h? d? trù thu th?p nh?ng bài di?n van và nh?ng bài vi?t c?a ông Tri?u t? Duong, thi?t l?p m?t thu vi?n và vi?n b?o tàng và m? m?t trang web l?y tên ông, và t? ch?c toàn qu?c d? tang cho ông m?t ngày vào ngày mùng 4 tháng Tu, là ngày, theo truy?n th?ng, ngu?i dân Trung qu?c vinh danh nh?ng ngu?i quá c?.

Ông Tri?u T? Duong t? tr?n hôm 17 tháng Giêng v?a qua. hu?ng th? 85 tu?i. Ông dã b? qu?n thúc t?i gia trong 15 nam sau khi b? thanh tr?ng vì dã ch?ng l?i v? dàn áp nh?ng ngu?i bi?u tình dòi dân ch? t?i qu?ng tru?ng Thiên An Môn ? B?c kinh nam 1989.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG