Đường dẫn truy cập

Danh sách 10 bản nhạc Country thịnh hành nhất năm 2004


T?i Hoa K?, Billboard là t?p chí âm nh?c có uy tín nh?t vì tu?ng trình m?t cách d?y d? nh?ng tin t?c liên quan t?i th? gi?i gi?i trí b?ng âm thanh, v?i nh?ng b?ng x?p h?ng các nh?c ph?m hay t?p nh?c th?nh hành nh?t trong tu?n cung nhu trong tháng hay trong nam.

T?p chí này gi? dây dã hon 100 tu?i, song nó v?n còn chi?m v? th? c?a ngu?n tin hàng d?u cho b?t c? ai có liên h? t?i ngành âm nh?c. Các b?ng x?p h?ng c?a t?p chí này r?t là quan tr?ng, b?i vì không b?n nh?c hay t?p nh?c nào du?c coi là th?nh hành n?u chua xu?t hi?n trong các b?ng x?p h?ng c?a t?p chí Billboard.

Th?t v?y, hàng tu?n c? ngàn nhà so?n nh?c, ngh? si trình di?n, các nhà buôn l? và các giám d?c công ty dia nh?c d?u cham chú xem các b?ng x?p h?ng 100 bài hát và 200 t?p nh?c th?nh hành nh?t trong tu?n l? ?y. Còn hàng nam thì t?p chí này có các b?ng x?p h?ng 10 nh?c ph?m th?nh hành nh?t c?a m?i th? nh?c.

K? này chúng tôi xin dem d?n 5 b?n d?u trong dánh sách Top 10 Country, t?c danh sách 10 b?n nh?c Country th?nh hành nh?t trong nam 2004.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG