Đường dẫn truy cập

Xe bom nổ tại Cộng hòa Georgia, ít nhất 4 người thiệt mạng


Nhà ch?c trách t?i c?ng hòa Georgia nói r?ng m?t xe bom phát n? ? bên ngoài m?t tr?m c?nh sát làm ít nh?t 4 ngu?i thi?t m?ng và m?t s? ngu?i khác b? thuong.

Các gi?i ch?c B? N?i V? nói r?ng v? n? v?a k? làm hu h?i n?ng tr?m c?nh sát t?i th? tr?n Gori, cách th? dô Tbilisi 80 kilomet v? phía Nam.

Chua có ai nh?n trách nhi?m v? v? dánh bom này nhung phát ngôn viên B? N?i V? nói r?ng nh?ng thông tin ban d?u cho th?y dây là m?t hành d?ng kh?ng b?.

XS
SM
MD
LG