Đường dẫn truy cập

Hội nghị tại TPHCM giữa các nước đang phải chiến đấu chống dịch bệnh cúm gà


Ð?i di?n Anton Rychener c?a t? ch?c Luong Nông Liên Hi?p Qu?c hôm th? Hai cho Thông T?n Xã AFP bi?t là t? ch?c c?a ông và T? Ch?c Y T? Th? Gi?i s? b?o tr? cho m?t h?i ngh? t?i Thành Ph? H? Chí Minh t? ngày 23 t?i ngày 25 tháng Hai t?i dây gi?a các nu?c dang ph?i chi?n d?u ch?ng d?ch b?nh cúm gà và các chuyên viên c?a Liên Hi?p Qu?c và c?a các nu?c trao t?ng vi?n tr? d? tìm cách d?i phó v?i lo?i virút gây ra d?ch b?nh này.

Ông Rychener cho hay h?i ngh? l?n này là d? ti?p di?n cho h?i ngh? di?n ra nam ngoái và d? các tham d? viên th?o lu?n vi?c ki?m soát d?ch b?nh và nh?ng bi?n pháp c?n th?c hi?n trong tuong lai. D?ch b?nh cúm gà dang lây lan nhanh chóng t?i Vi?t Nam, và tính d?n nay dã có 31 trong s? 64 t?nh thành c?a Vi?t Nam b? ?nh hu?ng c?a d?ch b?nh này.

T?i nu?c Thái Lan ? bên c?nh, nu?c duy nh?t cho t?i nay cùng v?i Vi?t Nam b? d?ch b?nh cúm gà tái phát, ngu?i ta dã phát giác ra lo?i virút gây d?ch b?nh này t?i thêm hai t?nh n?a, nâng s? t?nh b? ?nh hu?ng c?a lo?i virút này lên 6 t?nh.

Thái Lan dã du?c d?t du?i tình tr?ng báo d?ng cao sau khi ngu?i ta phát giác ra virút H5N1 noi gia c?m trong các t?nh Phitsanulok, Rayong và Nakhon Pathom. Ngu?i ta cung phát giác ra d?ch b?nh này noi các con chim b? câu trong t?nh Uthai Thani ? trung b? Thái Lan, noi hon 400 chim b? câu dã b? tiêu h?y d? ngan cho d?ch b?nh kh?i lây lan.

12 ngu?i t?i Thái Lan dã ch?t vì d?ch b?nh này nam ngoái. T?i h?i ngh? di?n ra nam ngoái ? Thái Lan, chuyên viên c?a 23 qu?c gia và co quan dã gi?i quy?t nh?ng v?n d? v? d?ch v? thú y, canh ch?ng và theo dõi, cách ph? th?i phân gà v?t, tiêm ch?ng ng?a và h?u qu? kinh t? c?a d?ch b?nh cúm gà.

H?i ngh? s?p t?i t?i Thành Ph? H? Chí Minh s? duy?t xét k?t qu? c?a nh?ng bi?n pháp áp d?ng trong 12 tháng v?a qua, d?ng th?i duy?t l?i nh?ng ti?n b? v? khoa h?c trong vi?c tìm hi?u lo?i virút t?ng sát h?i 44 ngu?i này.

Các nu?c trao t?ng vi?n tr? song phuong và da phuong cung s? tham d? h?i ngh? này. Chua có xác nh?n nào c?a phía Vi?t Nam v? h?i ngh? v?a k?.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG