Đường dẫn truy cập

Giải thưởng Liên Hoan Phim Sundance


Phim truy?n m?t m?i tình tay ba ph?c t?p và m?t cu?n phim tài li?u v? công nghi?p qu?c phòng M? n?m trong s? nh?ng phim du?c gi?i thu?ng t?i Liên Hoan Phim Sundance nam nay.

Cu?n phim "Forty Shades of Blue" do?t gi?i thu?ng l?n c?a ban giám kh?o, trong khi cu?n phim "Why We Fight" du?c ch?n là phim tài li?u hay nh?t t?i liên hoan phim thu?ng niên c?a các d?o di?n d?c l?p t? ch?c t?i Park City ? ti?u bang Utah mi?n tây Hoa K?.

Các phim qu?c t? l?n d?u tiên do?t các gi?i thu?ng k? t? Liên Hoan Phim l?n d?u vào nam 1987. "The Hero," m?t cu?n phim do Angola, B? Ðào Nha và Pháp h?p tác s?n xu?t dã do?t gi?i l?n v? phim truy?n, trong khi cu?n phim "Shape of the Moon" c?a Hà Lan do?t gi?i phim tài li?u xu?t s?c nh?t.

Gi?i Audience Awards c?a Liên Hoan Phim Sundance do khán gi? bình b?u cho nh?ng phim c?a M? du?c trao cho cu?n phim "Hustle and Flow" v?i d? tài nh?c rap trong th? lo?i phim truy?n, còn phim "Murderball" mô t? m?t nhóm v?n d?ng viên khuy?t t?t do?t gi?i phim tài li?u hay nh?t.

Gi?i Audience Awards v? di?n ?nh th? gi?i du?c trao cho cu?n phim "Brothers" do Ðan M?ch s?n xu?t k? l?i chuy?n cu?c d?i hai anh em thay d?i ra sao khi m?t ngu?i b? di?u di ph?c v? cho phái b? Liên Hi?p Qu?c t?i Afghanistan, và gi?i phim tài li?u xu?t s?c du?c trao cho cu?n phim "Shake Hands with the Devil" c?a Canada nói v? d?i th?c c?a m?t v? tu?ng lãnh Canada dã ch? huy l?c lu?ng gìn gi? hòa bình trong th?i k? cu?c di?t ch?ng nam 1995 ? Rwanda.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG