Đường dẫn truy cập

Giải thưởng Liên Hoan Phim Sundance


Phim truy?n m?t m?i tình tay ba ph?c t?p và m?t cu?n phim tài li?u v? công nghi?p qu?c phòng M? n?m trong s? nh?ng phim du?c gi?i thu?ng t?i Liên Hoan Phim Sundance nam nay.

Cu?n phim "Forty Shades of Blue" do?t gi?i thu?ng l?n c?a ban giám kh?o, trong khi cu?n phim "Why We Fight" du?c ch?n là phim tài li?u hay nh?t t?i liên hoan phim thu?ng niên c?a các d?o di?n d?c l?p t? ch?c t?i Park City ? ti?u bang Utah mi?n tây Hoa K?.

Các phim qu?c t? l?n d?u tiên do?t các gi?i thu?ng k? t? Liên Hoan Phim l?n d?u vào nam 1987. "The Hero," m?t cu?n phim do Angola, B? Ðào Nha và Pháp h?p tác s?n xu?t dã do?t gi?i l?n v? phim truy?n, trong khi cu?n phim "Shape of the Moon" c?a Hà Lan do?t gi?i phim tài li?u xu?t s?c nh?t.

Gi?i Audience Awards c?a Liên Hoan Phim Sundance do khán gi? bình b?u cho nh?ng phim c?a M? du?c trao cho cu?n phim "Hustle and Flow" v?i d? tài nh?c rap trong th? lo?i phim truy?n, còn phim "Murderball" mô t? m?t nhóm v?n d?ng viên khuy?t t?t do?t gi?i phim tài li?u hay nh?t.

Gi?i Audience Awards v? di?n ?nh th? gi?i du?c trao cho cu?n phim "Brothers" do Ðan M?ch s?n xu?t k? l?i chuy?n cu?c d?i hai anh em thay d?i ra sao khi m?t ngu?i b? di?u di ph?c v? cho phái b? Liên Hi?p Qu?c t?i Afghanistan, và gi?i phim tài li?u xu?t s?c du?c trao cho cu?n phim "Shake Hands with the Devil" c?a Canada nói v? d?i th?c c?a m?t v? tu?ng lãnh Canada dã ch? huy l?c lu?ng gìn gi? hòa bình trong th?i k? cu?c di?t ch?ng nam 1995 ? Rwanda.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG