Đường dẫn truy cập

Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ sẽ trình bầy ý kiến chống đối bài diễn văn về tình trạng liên bang của tổng thống Bush


Các nhà lãnh d?o d?ng Dân ch? t?i Qu?c H?i Hoa K? s? trình b?y lý l? bác b? bài di?n van v? tình tr?ng liên bang c?a t?ng th?ng Bush, hai ngày tru?c khi ông Bush dích thân d?c bài di?n van dó.

Hôm nay t?i th? dô Wasington, lãnh t? d?ng dân ch? t?i thu?ng vi?n ông Harry Reid và lãnh t? d?ng dân ch? t?i h? vi?n, bà Nancy Pelosi s? trình b?y các ý ki?n ch?ng d?i bài di?n van theo d? ki?n s? du?c d?c ngày th? tu tru?c Qu?c h?i.

Theo d? trù, ông Reid s? h?i thúc t?ng th?ng d? ra m?t k? ho?ch c? th? cho Iraq, trong dó có sách lu?c rút quân nh?m dua binh si Hoa K? v? nu?c.

Bà Pelosi d? tính l?p l?i s? ch?ng d?i c?a d?ng dân ch? d?i v?i các k? ho?ch c?a t?ng th?ng v? chuong trình huu b?ng c?a chính ph? Hoa K?.

Ông Bush mu?n dành cho nhân viên tr? s? ch?n l?a du?c dùng m?t ph?n s? ti?n hi?n du?c dua vào qu? huu b?ng d? dua vào các tài kho?n d?u tu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG