Đường dẫn truy cập

4 phần tử chủ chiến thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng an ninh Kuwait


Các l?c lu?ng an ninh c?a Kuwait dã xông vào m?t noi ?n náu c?a nh?ng ph?n t? b? tình nghi là ch? chi?n, làm bùng ra m?t cu?c giao tranh gây thi?t m?ng cho 4 ph?n t? ch? chi?n và 1 thu?ng dân.

M?t phát ngôn viên b? n?i v? cho hay 3 nghi can và 3 c?nh sát viên b? thuong trong cu?c giao tranh t?i m?t khu dân cu g?n Kuwait City. Ngu?i phát ngôn này nói r?ng 3 ph?n t? ch? chi?n dã b? b?t, trong dó có m?t th? lãnh cao c?p là Amer Khalif al-Enezi.

Hôm qua, m?t c?nh sát viên Kuwait, m?t ph?n t? b? nghi là ch? chi?n và 1 ngu?i Bahrain dã b? thi?t m?ng trong m?t cu?c xung d?t tuong t? t?i m?t khu v?c g?n dó. Ðã x?y ra hai v? xung d?t riêng r? tru?c dây trong tháng này khi?n 2 nhân viên an ninh ngu?i Kuwait và 2 tay súng thi?t m?ng.

Kuwait là m?t d?ng minh l?n c?a Hoa K? dã t?ng chi?n d?u v?i các ph?n t? ch? chi?n h?i giáo.

Gi?i h?u trách Hoa K? và Kuwait dã công b? nh?ng l?i c?nh báo v? nh?ng v? t?n công có th? x?y ra nh?m vào các m?c tiêu tây phuong t?i ti?u vuong qu?c này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG