Đường dẫn truy cập

Sri Lanka dự định bỏ bớt những lễ lạc ăn mừng ngày độc lập


Sri Lanka d? d?nh d?p b?t nh?ng l? l?c an m?ng ngày d?c l?p vào th? sáu t?i d? t? lòng tôn tr?ng hàng ch?c ngàn ngu?i thi?t m?ng vì thiên tai s?ng th?n trong tháng tru?c.

Các gi?i ch?c cho hay h? cung h?y b? bu?i l? bi?u duong l?c lu?ng quân d?i theo truy?n th?ng b?i vì nó có th? gây ph?n n? t? phía phi?n quân Mãnh H? Tamil. Phi?n quân t?ng tranh cãi v?i chính ph? v? vi?c phân ph?i vi?n tr? cho n?n nhân sóng th?n.

M?t ngu?i phát ngôn quân d?i nói r?ng ch? có b? binh tham gia vào cu?c di?n hành và s? không có vi?c trung b?y vu khí.

L? d?c l?p l?n th? 57 nam nay s? di?n ra mà không có s? de d?a vì phi?n quân Tamil dã d?p qua m?t bên cu?c d?u tranh dòi t? tr? d? d?i phó v?i thiên tai sóng th?n h?i tháng ch?p nam ngoái.M?t cu?c ngung b?n nam 2002 dã k?t thúc giao tranh gi?a hai bên. Nhung các cu?c hòa dàm dã b? dình l?i t? tháng tu nam 2003.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG