Đường dẫn truy cập

Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Phi Châu tại Abuja


T?ng Th?ng Olusaegul Obasanjo nói r?ng các nhà lãnh d?o các nu?c Châu Phi dang ti?n theo m?t chi?u hu?ng tích c?c m?c d?u có nh?ng tr? ng?i trong vi?c d?t t?i m?c dích phát tri?n chung cho các qu?c gia c?a h?.

Ông Obasanjo lên ti?ng tru?c h?i ngh? thu?ng d?nh c?a Liên Hi?p Phi Châu nhóm h?p t?i thành ph? Abuja c?a Nigeria r?ng các nu?c Châu Phi dã d?u tu nhi?u vào h? t?ng co s? và tái thi?t, lôi cu?n các chuyên viên Phi Châu v? ph?c v? t?i quê huong c?a h? và gi?i quy?t nh?ng v? xung d?t m?t cách dung c?m.

Phát ngôn viên c?a Liên Hi?p Phi Châu, ông Desmond Orjiako nói d?i ý r?ng m?t nu?c không th? nào phát tri?n n?u không có hòa bình và an ninh nên c?n ph?i gia? quy?t các xung d?t.

Hôm nay, ngày cu?i cùng c?a h?i ngh? thu?ng d?nh, phái doàn các nu?c s? th?o lu?n v? vi?c có th? m? r?ng thành ph?n c?a H?i Ð?ng B?o An Liên Hi?p Qu?c. Nigeria, Nam Phi, và Ai C?p t?t c? d?u dã v?n d?ng d? có du?c m?t gh? thu?ng tr?c trong H?i Ð?ng B?o An d? b?o v? t?t hon quy?n l?i c?a các nu?c Phi Châu trong t? ch?c th? gi?i v?a k?.

Các nhà lãnh d?o Phi Châu s? nhóm h?p tr? l?i l?i vào tháng 9 d? th?o lu?n v? nh?ng ti?n b? trong vi?c d?t du?c m?c tiêu c?a h? trong dó có vi?c xoá b? n?n dói kh? và cung c?p h?c v?n cho t?t c? m?i tr? em.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG