Đường dẫn truy cập

Các nhà lãnh đạo thế giới ca ngợi cuộc bầu cử tại Iraq


Th? Tu?ng ?n Ð? dã g?i cu?c b?u c? t?i Iraq là “m?t ngày l?ch s? cho nhân dân Iraq” và nói r?ng chính ph? ?n Ð? s? làm t?t c? nh?ng gì có th? làm du?c d? tr? giúp Iraq trong n? l?c tái thi?t d?t nu?c. Th? Tu?ng ?n Ð?, ông Manmohan Singh, cung bày t? hy v?ng là ?n Ð? s? có quan h? m?t thi?t v?i chính ph? dân ch? tuong lai c?a Iraq.

Trong khi dó, Pakistan nói r?ng h? hy v?ng cu?c b?u c? t?i Iraq s? dem l?i ?n d?nh và Iraq s? giành l?i du?c quy?n ki?m soát d?y d? tài nguyên d?u h?a phong phú c?a h?. B? Tru?ng Ngo?i Giao Pakistan, ông Masood Khan, nói r?ng, Pakistan cung hy v?ng là các cu?c b?u c? t?i Iraq cu?i cùng s? dem l?i m?t nu?c Iraq ?n d?nh, th?ng nh?t, d?c l?p và có d?y d? ch? quy?n.

T?i Kabul, T?ng Th?ng Hamid Karzai c?a Afghanistan nói r?ng, ông ph?n kh?i vì tin cho hay, s? ngu?i Iraq tham gia cu?c b?u c? v?a k? là cao hon mong d?i.

T?ng Th?ng Bush tuyên b? cu?c b?u c? hôm Ch? Nh?t t?i Iraq là m?t chi?n th?ng vang d?i, và nói r?ng, nhân dân Iraq dã n?m quy?n ki?m soát v?n m?ng c?a d?t nu?c h? m?t cách chính dáng.

C? B? Tru?ng Ngo?i Giao Alexander Downer c?a Australia, l?n B? Tru?ng B? Ngo?i Giao Phil Goff c?a New Zealand, d?u t? lòng kính ph?c các c? tri Iraq vì dã hang hái di b?u b?t ch?p nh?ng de d?a c?a các ph?n t? n?i d?y.

Malaysia và Nam Tri?u Tiên cung ca ng?i cu?c b?u c? t?i Iraq trong khi Trung Qu?c nói r?ng h? hy v?ng là cu?c b?u c? này s? mang l?i ?n d?nh cho Iraq.

M?t phát ngôn viên chính ph? t?i Nh?t B?n g?i cu?c b?u c? này là m?t bu?c quan tr?ng trong ti?n trình dân ch? hóa c?a Iraq. T?i Kabul, T?ng Th?ng Hamid Karzai c?a Afghanistan nói r?ng ông th?y ph?n kh?i vì tin cho bi?t s? c? tri di b? phi?u cao hon d? tính.

T?ng Th?ng Nga Vladimir Putin, ngu?i dã t?ng m?nh m? ph?n d?i cu?c ti?n quân vào Iraq do Hoa K? c?m d?u, dã ca ng?i cu?c b?u c? v?a qua là m?t bu?c di dúng hu?ng. Pakistan nói r?ng h? hy v?ng là cu?c b?u c? t?i Iraq s? d?n t?i s? ?n d?nh t?i nu?c này và Iraq s? n?m l?i d?y d? du?c quy?n ki?m soát tài nguyên d?u h?a phong phú c?a h?.

Phát ngôn viên B? Ngo?i Giao Pakistan, ông Masood Khan nói r?ng nhân dân Iraq dang vu?t qua m?t giai do?n r?t khó khan trong l?ch s? c?a h?. Ông nói r?ng Pakistan hy v?ng ti?n trình b?u c? này cu?i cùng s? dem l?i m?t nu?c Iraq ?n d?nh, th?ng nh?t, d?c l?p v?i d?y d? ch? quy?n, s? hoàn toàn ki?m soát du?c nh?ng tài nguyên thiên nhiên c?a mình.

Tru?c dó, Th? Tu?ng Tony Blair c?a Anh, dã tuyên b? r?ng, cu?c b?u c? hôm Ch? Nh?t t?i Iraq là m?t dòn n?ng dánh vào trung tâm c?a ch? nghia kh?ng b? toàn c?u.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG