Đường dẫn truy cập

Hai phụ tá của trùm khủng bố Zarqawi bị bắt tại Baghdad


Gi?i ch?c Iraq cho hay hai ph? tá thân c?n c?a Abu Musab al-Zarqawi, tay trùm kh?ng b? ngu?i Jordani, dã b? b?t gi? m?i dây t?i Baghdad.

C? v?n an ninh hàng d?u c?a Iraq, ông Kasim Daoud, nói v?i báo chí hôm nay r?ng m?t trong hai nhân v?t này là tu l?nh t?i Baghdad c?a nhóm Zarqawi t? g?i là Al Qaida t?i Iraq.

Ông Daoud cho bi?t viên tu l?nh t?i Baghdad này ch?u trách nhi?m v? k? ho?ch h?u c?n và tài chánh, và dã g?p Zarqawi hon 40 l?n trong vài tháng qua.

V? b?t gi? gi?a tháng Giêng là v? m?i nh?t trong m?t lo?t nh?ng v? b?t gi? các nhân v?t c?p cao c?a Zarqawi trong tháng tru?c. Abu Musab al-Zarqawi và t? ch?c c?a y b? cho là dã ch? muu nhi?u v? t?n công gây ch?t nhi?u ngu?i nh?t t?i Iraq.

Nhóm này còn lên án cu?c b?u c? t?i Ir?c và de d?a gây thêm nhi?u b?o d?ng khác n?a.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG