Đường dẫn truy cập

Việt Nam ghi nhận ca tử vong vì cúm gà thứ 10 trong vòng 1 tháng


Vi?t Nam ghi nh?n ca t? vong vì cúm gà th? 10 trong vòng 1 tháng trong lúc gi?i h?u trách chu?n b? b?t d?u th?c hi?n chuong trình giám sát cúm trên toàn qu?c.

Theo b?n tin c?a hãng thông t?n Pháp dánh di Hà N?i hôm th? 6, m?t ngu?i dàn ông 32 tu?i quê ? t?nh Phú Th? có k?t qu? xét nghi?m duong tính d?i v?i vi rút cúm gà dã qua d?i chi?u th? nam t?i b?nh vi?n B?ch Mai ? Hà n?i và tr? thành n?n nhân th? 30 c?a d?ch cúm gà t?i Vi?t Nam k? t? khi d?ch b?nh b?c phát h?i cu?i nam 2003.

Trong khi dó, m?t v? bác si ? thành ph? H? chí Minh cho phái viên AFP hay r?ng hai bé gái 10 tu?i và 13 tu?i b? nhi?m cúm gà du?c di?u tr? t?i Vi?n Nhi S? 1 hi?n dang ? trong tình tr?ng nguy k?ch. Ngoài ra, có thêm 2 ngu?i ? mi?n b?c du?c xác nh?n là nhi?m vi rút cúm gà và b?nh tình du?c ?n d?nh.

Các hãng thông t?n qu?c t? trích thu?t tin t?c báo chí Vi?t Nam nói r?ng ti?n si Nguy?n Tr?n Hi?n, Vi?n tru?ng Vi?n V? sinh D?ch t? Trung uong, cho bi?t là t? ngày 29 tháng giêng Vi?n V? sinh D?ch t? Trung uong và 3 vi?n Pasteur cùng v?i T? ch?c Y t? Th? gi?i s? b?t d?u th?c hi?n chuong trình giám sát cúm trên toàn qu?c d? tìm hi?u s? bi?n th? c?a vi rút H5N1 trong dân chúng.

Nhi?u chuyên gia y t? e r?ng m?t d?i d?ch cúm toàn c?u có th? x?y ra n?u vi rút cúm gia c?m bi?n ch?ng d? tr? thành m?t d?ng m?i, có d?c tính cao hon và có kh? nang lây t? ngu?i sang ngu?i. Theo u?c tính c?a các nhà nghiên c?u, m?t d?i d?ch nhu th? có th? gi?t ch?t kho?ng 7 tri?u ngu?i trên th? gi?i.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG