Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ yêu cầu Nhật ấn định thời gian để nhập khẩu lại thị bò của Mỹ


Hoa k? dã yêu c?u Nh?t b?n ?n d?nh th?i gian d? nh?p kh?u l?i th? bò c?a M?.

B? tru?ng nông nghi?p M?, ông Mike Johanns, hôm qua nói v?i d?i s? Nh?t Ryozo Kato r?ng Hoa k? s? làm vi?c su?t ngày dêm, n?u c?n d? gi?i quy?t v?n d? này.


Hòa k? v?n là nu?c d?ng d?u trong vi?c cung c?p th? bò cho Nh?t b?n cho t?i nam 2003, là lúc Nh?t ngung nh?p kh?u th? bò c?a M? sau khi ngu?i ta phát hi?n m?t tru?ng h?p b?nh bò d?i t?i m?t nông tr?i trong bang Washington ? mi?n tây b?c nu?c M?.

Lúc b?y gi? Nh?t là th? tru?ng l?n nh?t c?a ngành xu?t kh?u th? bò c?a M?.

Tháng 10 nam ngoái, Hoa k? và Nh?t d?t du?c m?t th?a hi?p khung v? vi?c Nh?t mua l?i th? bò c?a nh?ng con bò t? 20 tháng tu?i tr? xu?ng. Tuy nhiên Nh?t b?n lo ng?i v? vi?c không có m?t h? th?ng ki?m tra tu?i nh?ng con bò không bi?t ngày sinh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG