Đường dẫn truy cập

Nghi can khủng bố người Australia trở về nước từ trại giam Guantanamo


Nghi can kh?ng b? Mamdouh Habib dã quay tr? v? Sydney sau khi b? giam gi? g?n 3 nam t?i tr?i giam c?a quân d?i Hoa K? ? v?nh Guantanamo bên Cuba. Trong b?n tuyên b? dua ra ngày hôm nay, Ngo?i tru?ng Australia Alexander Downer nói r?ng ông Habib dã du?c doàn t? v?i gia dình.

Theo Ngo?i tru?ng Downer, ông Habib, ngu?i Australia chào d?i t?i Ai C?p, s? không b? bu?c m?t t?i nào vì lu?t m?i c?m dân chúng liên d?i v?i các t? ch?c kh?ng b? dã không có vào lúc ông Habib b? b?t.

Ông Habib b? giam gi? vì b? nghi giúp d? m?ng lu?i kh?ng b? Al Qaida sau khi b? b?t trong lúc t? Pakistan di vào Afghanistan sau nh?ng v? t?n công kh?ng b? t?i Hoa K? ngày 11 tháng 9 nam 2001.

Nhà ch?c trách Hoa K? cho hay là dã tr? t? do cho ông vì không có d? b?ng ch?ng d? bu?c t?i ông. Australia thì b?o d?m v?i Hoa K? r?ng ông Habib không còn là m?i de d?a c?a kh?ng b? n?a.

Tuy nhiên, lu?t su Stephen Hopper bi?n h? cho ông Habib cho r?ng ông Habib r?i s? b? theo dõi su?t d?i. Lu?t su Hopper nh?n d?nh v? tru?ng h?p này r?ng: chuy?n theo dõi này là m?t vi?c làm hoàn toàn không c?n thi?t vì 9 nam nay gi?i h?u trách dã theo dõi ông mà không tìm du?c m?t b?ng ch?ng nào d? bu?c t?i ông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG