Đường dẫn truy cập

Chính phủ và phiến quân Indonesia gặp nhau tại Phần Lan


Các B? tru?ng c?a Indonesia và phi?n quân muu tìm d?c l?p cho t?nh Aceh b? sóng th?n tàn phá hôm nay g?p nhau t?i Ph?n Lan d? th?o lu?n hòa bình sau 3 th?p niên giao tranh. Hai bên g?p nhau di?n d?i di?n t?i m?t can nhà trong m?t trang tr?i ? phía b?c th? dô Helsinki.

T?ng Th?ng Ph?n Lan Martti Ahtisaari là ngu?i tri?u t?p cu?c th?o lu?n này. Chua rõ nh?ng v?n d? nào du?c dem ra th?o lu?n trong cu?c h?p kín du?c d? trù kéo dài t?i Ch? Nh?t này.

T?ng Th?ng Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dã d? ngh? dành qui ch? t? tr? d?c bi?t cho t?nh Aceh, m?t d? ngh? tru?c dây phong trào Aceh T? Do dã bác b?. Chính ph? Indonesia cho r?ng d? ngh? dòi d?c l?p c?a phong Trào Aceh T? Do không th? mang ra th?o lu?n du?c.

Sau m?t nam, nh? x?y ra th?m h?a sóng th?n h?i tháng tru?c, hai bên l?i du?c dua t?i bàn thuong ngh? d? thuong th?o v?i nhau.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG