Đường dẫn truy cập

Bill Gates tặng LHQ 10 triệu đôla để tài trợ cho chiến dịch xóa sạch bệnh bại liệt


Ch? t?ch công ty Microsoft, ông Bill Gates, dã t?ng cho Liên hi?p qu?c 10 tri?u dôla d? tài tr? cho m?t chi?n d?ch xóa s?ch b?nh b?i li?t, m?t m?i de d?a cho tr? con trên kh?p th? gi?i.

T? ch?c y t? th? gi?i, WHO và qu? nhi d?ng th? gi?i, UNICEF cho bi?t s? ti?n này s? giúp h? phát tri?n m?t lo?i thu?c ch?ng m?i ch?ng l?i m?t lo?i virút b?nh b?i li?t hi?n v?n gây tác h?i, nh?t là t?i Châu Phi.

Cá gi?i ch?c Liên hi?p qu?c nói r?ng h? hy v?ng xóa s?ch du?c b?nh b?i li?t trên kh?p th? gi?i vào cu?i nam nay. Lo?i thu?c ch?ng m?i s? du?c dem ra dùng tru?c tiên ? Ai c?p.

B?nh b?i li?t dã khi?n cho 350 ngàn tr? em tr? thành k? t?t nguy?n m?i nam, nam ngoaí có du?i 1200 ca b?nh b? li?t du?c báo cáo.

T? ch?c t? thi?n c?a ông Bill Gates có tên là Bill & Melinda Gates Foundation, tru?c dây dã t?ng 75 tri?u dôla d? giúp di?t tr? b?nh b?i li?t.

Hôm qua t? ch?c t? thi?n này loan báo t?ng s? ti?n 10 tri?u v?a k? thêm vào s? ti?n 75 tri?u tru?c dây, cho Liên minh toàn c?u v? thu?c ch?ng và ch?ng ng?a d? h? tr? cho chuong trình ch?ng ng?a t?i các qu?c gia dang phát tri?n.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG