Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Đức: Iran phải ngưng phát triển vũ khí hạt nhân


Th? tu?ng Ð?c Gerhard Schroeder hôm nay tuyên b? Iran ph?i nhanh chóng ngung phát tri?n vu khí h?t nhân, nhung ông d?t khoát lo?i b? vi?c s? d?ng vu l?c d? bu?c Iran tuân th? các yêu c?u c?a qu?c t?.

Lên ti?ng trong t?i di?n dàn kinh t? th? gi?i t?i Davos, Th?y si, hôm nay nhà lãnh d?o Ð?c nói r?ng khu v?c trung dông hi?n nay dã dang trong tình tr?ng d?u sôi l?a b?ng r?i và ông nói thêm r?ng b?t c? m?t cu?c xung d?t quân s? nào cung s? là l?a c?n cu?i cùng c?n ph?i có.

M?t s? nu?c, trong có Hoa k?, so r?ng Iran mu?n m? r?ng chuong trình tinh ch? Uranium, có th? s?n xu?t ch?t uranium d? ch? t?o vu khí. Nhung Iran nói r?ng h? ch? s?n xu?t nhiên li?u cho các lò nang lu?ng ch?y b?ng h?t nhân.

Hoa k? không lo?i b? dùng hành d?ng quân s? d? khu?t ph?c Iran.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG