Đường dẫn truy cập

Cử tri Palestine đi bầu trong cuộc bầu cử chính quyền thành phố đầu tiên


C? tri Palestine ? d?i Gaza hôm nay di b?u trong cu?c b?u c? chính quy?n thành ph? d?u tiên trong g?n 3 th?p niên.

Hàng v?n ngu?i dang b? phi?u ? 10 thành ph? thu?c d?ii Gaza, trong dó các ?ng viên c?a cánh Fatah duong quy?n tranh dua v?i d?i th? chính là nhóm ch? chi?n Hamas. Th?m quy?n Palestine t? ch?c các cu?c b?u c? chính ph? thành ph? theo t?ng giai do?n.

Giai do?n d?u di?n ra ? các khu v?c trong vùng Tây Ng?n h?i tháng tru?c. Và tháng tu t?i dây, l?i có thêm nh?ng cu?c b?u c? ? các ph?n d?t khác c?a Palestine.

Nh?ng cu?c b?u c? này nh?m ch?n ngu?i thay th? các viên th? tru?ng và nh?ng viên ch?c ho?c dã du?c quân d?i Israel b? nhi?m ho?c sau dó du?c Th?m quy?n Palestine b? nhi?m trong 30 nam qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG